Toi­mit­ta­jal­ta: Aja­mat­to­mat kilo­met­rit

Erään ystä­vä­ni innos­ta­ma­na las­kin, pal­jon­ko on jää­nyt työ­mat­ka-ajo­ja ja työ­ajo­ja aja­mat­ta sinä aika­na, kun koro­nan vuok­si olen teh­nyt töi­tä etä­nä koto­na. Pelk­kien kilo­met­rien lisäk­si myös päi­vit­täis­tä aikaa on sääs­ty­nyt omaan käyt­töön tun­nin ver­ran ja työ­ai­kaa on autoi­lun sijaan jää­nyt esi­mer­kik­si kir­joit­ta­mi­seen.

Ympä­ri­pyö­reäs­ti las­ket­tu­na aja­mat­to­mia kilo­met­re­jä on osal­le­ni tähän men­nes­sä ker­ty­nyt kaik­ki­aan kuu­ti­sen­tu­hat­ta. On sääs­ty­nyt mer­kit­tä­vä mää­rä ben­sa­ra­haa ja auto on saa­nut vähän lepoa. Samal­la hii­li­ja­lan­jäl­ke­ni on aiem­paa hie­man pie­nem­pi ja ilman­laa­tu hiuk­ka­sen ver­ran parem­paa.

Koro­na aiheut­ti sen, että jopa 60 pro­sent­tia työn­te­ki­jöis­tä siir­tyi Suo­mes­sa etä­töi­hin. Luku on EU-mai­den jou­kos­sa suu­rin, joten etä­työn vai­ku­tuk­set ovat mer­kit­tä­viä.

Nyt kuun vaih­tues­sa etä­työ­suo­si­tus Suo­mes­sa päät­tyi. Monil­la työ­pai­koil­la etä­työ­tä jat­ke­taan vie­lä kesä­lo­mien päät­ty­mi­seen saak­ka ja sen jäl­keen kat­sel­laan, mil­tä tilan­ne näyt­tää. Etä­töi­den vai­ku­tuk­set tule­vat ole­maan moni­nai­set, eikä vie­lä tie­de­tä, miten paluus­ta nor­maa­liin töis­sä­käyn­tiin sel­vi­tään. Nyt ollaan aina­kin kevät­tä val­miim­pia hyp­pää­mään tar­vit­taes­sa takai­sin etä­töi­hin. Lisäk­si monel­la työ­pai­kal­la on sel­vin­nyt näis­sä poik­keus­o­lois­sa se, miten hyvin työ on tai­pu­nut etä­nä teh­tä­väk­si. Jat­kos­sa etä­työn osuus tulee var­mas­ti kas­va­maan ja ken­ties etä­työn teke­mi­seen suh­tau­du­taan aiem­paa posi­tii­vi­sem­min.