Oulun OP:lla hyvä puolivuotistulos

Oulun Osuus­pan­kin tulos oli pan­kin mukaan hyväl­lä tasol­la ensim­mäi­sen puo­li­vuo­tis­kau­den jäl­keen. Tulos ylit­ti ver­tai­lu­kau­den tason, ja lii­ke­voit­to kas­voi 16,0 mil­joo­naan euroon. Myös kor­ko­ka­te ja net­to­palk­kio­tuo­tot kasvoivat.

Alku­vuo­si oli poik­keuk­sel­li­nen, ja talou­den näky­mät tun­tui­vat epä­var­moil­ta. Luot­to­jen mää­rä kas­voi sil­ti vuo­den­vaih­tees­ta 2,0 pro­sen­til­la 3 298,1 mil­joo­naan euroon.

– Kulut­ta­jien luot­ta­mus omaan talou­teen­sa oli alku­vuo­den aika­na Oulun seu­dul­la vah­vaa, ja vilk­kaa­na jat­ku­nut asun­to­kaup­pa sii­vit­ti­kin asun­to­luot­to­kan­nan kas­vua. Asiak­kaam­me nos­ti­vat alku­vuon­na uusia asun­to­luot­to­ja 215,7 mil­joo­nan euron edes­tä. Inflaa­tio­uu­ti­set ja kor­ko­jen nousu kesän kor­val­la sen sijaan hil­jen­si­vät asun­to­lai­na­ky­syn­tää hie­man. Uudeh­ko­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen ja van­ho­jen ker­ros­ta­loa­sun­to­jen kysyn­tä Oulun seu­dul­la on kui­ten­kin ollut alku­vuo­den aika­na vah­vaa ver­rat­tu­na mui­hin Suo­men kas­vu­kes­kuk­siin, Oulun Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Kei­jo Posio sanoo.

Venä­jän hel­mi­kuus­sa aloit­ta­ma hyök­käys­so­ta Ukrai­naan muut­ti nopeas­ti talou­den kuvaa.

– Yri­tys­ten luot­to­kan­ta koko­nai­suu­des­saan kas­voi vuo­den­ta­kai­seen ver­rat­tu­na. Uusia yri­tys­luot­to­ja asiak­kaam­me nos­ti­vat 139,3 mil­joo­naa euroa. Yri­tys­ten inves­toin­ti­ky­syn­tä sodan sytyt­tyä hii­pui kui­ten­kin Suo­mes­sa ja myös Oulun seudulla.

Venä­jän sodan myö­tä arvo­pa­pe­rei­den mark­ki­na-arvot las­ki­vat ja varal­li­suu­den­hoi­don volyy­mit las­ki­vat sen myö­tä vuo­den vaih­tees­ta rahas­to­si­joi­tus­ten ja vakuu­tus­sääs­tö­jen osalta.

OP Koti Poh­joi­nen Oy LKV kas­voi isok­si toi­mi­jak­si Poh­jois-Suo­men alu­eel­la, kun Kemin, Tor­nion, Raa­hen ja Kuusa­mon OP Kodit fuusioi­tui­vat OP Koti Poh­joi­seen tou­ko­kuun lopus­sa. Laa­jen­tu­mi­sen myö­tä yri­tys pys­tyy tar­joa­maan laa­duk­kaat, läpi­nä­ky­vät ja entis­tä asian­tun­te­vam­mat kiin­teis­tön­vä­li­tys- ja isän­nöin­ti­pal­ve­lut puo­len Suo­men alu­eel­la. OP Koti Poh­joi­nen Oy LKV:n omis­ta­vat Oulun Osuus­pank­ki, Poh­jo­lan Osuus­pank­ki, Kemin Seu­dun Osuus­pank­ki, Tor­nion Osuus­pank­ki, Raa­hen­tie­noon Osuus­pank­ki ja Kuusa­mon Osuuspankki.

Kei­jo Posio pitää lop­pu­vuo­den näky­miä talou­den suh­teen haas­ta­vi­na. Talou­den kas­vua hidas­ta­vat Venä­jän hyök­käys­so­dan seu­raus­ten lisäk­si nopeu­tu­nut inflaa­tio, kiris­ty­vä raha­po­li­tiik­ka, kapa­si­teet­ti­ra­joit­teet ja vien­ti­mark­ki­noi­den kas­vun hidastuminen.

– Talou­den kuvas­sa tär­ke­ää sijaa näyt­te­le­vät kulut­ta­jien luot­ta­mus sekä pal­ve­lui­ta ja hyö­dyk­kei­tä vie­vien yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­vyn tur­vaa­mi­nen. Haas­teis­ta huo­li­mat­ta hyvä työl­li­syys­ti­lan­ne aut­taa suo­ma­lai­sia koti­ta­louk­sia sel­viä­mään lop­pu­vuo­den nouse­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta, hän muistuttaa.

Oulun OP:n tulos tam­mi-kesä­kuun ajal­ta ylit­ti ver­tai­lu­kau­den tason ja lii­ke­voit­toa ker­tyi 16,0 mil­joo­naa euroa (15,7). Kor­ko­ka­tet­ta ker­tyi tam­mi-kesä­kuus­sa 18,1 mil­joo­naa euroa (17,0) ja net­to­palk­kio­tuo­tot, jois­ta on vähen­net­ty OP-bonuk­set, oli­vat 10,8 mil­joo­naa euroa (10,2). Tuo­tot yhteen­sä kas­voi­vat ver­tai­lu­kau­des­ta ja oli­vat 40,1 mil­joo­naa euroa (38,8). Kulut ilman odo­tet­ta­vis­sa ole­via luot­to­tap­pioi­ta oli­vat yhteen­sä 23,1 mil­joo­naa euroa las­kien hie­man ver­tai­lu­kau­des­ta (23,2).

Asia­kas­va­rat kas­voi­vat vuo­den vaih­tees­ta 0,3 pro­sent­tia ja oli­vat kesä­kuun lopus­sa 3 915,7 mil­joo­naa euroa. Tal­le­tus­ten osuus asia­kas­va­rois­ta oli 2 571,7 mil­joo­naa euroa kas­vaen 5,4 pro­sent­tia. Mark­ki­na-arvo­jen muu­tos vai­kut­ti varal­li­suu­den­hoi­don volyy­mei­hin, jot­ka las­ki­vat vuo­den vaih­tees­ta rahas­to­si­joi­tus­ten ja vakuu­tus­sääs­tö­jen osal­ta. Varal­li­suu­den­hoi­don net­to­myyn­tiä ker­tyi tam­mi-kesä­kuun aika­na 30,1 mil­joo­naa euroa (59,3).

Asia­kas­lii­ke­toi­min­nan koko­nais­vo­lyy­mi oli kesä­kuun lopus­sa 7 470,3 mil­joo­naa euroa ja kas­voi vuo­den vaih­tees­ta 0,8 prosenttia.

Rahoi­tus­toi­min­ta, joka sisäl­tää omas­ta tasees­ta myön­ne­tyt ja väli­te­tyt luo­tot, kas­voi alku­vuo­den aika­na 1,4 pro­sent­tia ja oli kesä­kuun lopus­sa 3 518,4 mil­joo­naa euroa. Vilk­kaa­na jat­ku­nut asun­to­kaup­pa sii­vit­ti asun­to­luot­to­kan­nan kas­vua ja myös yri­tys­luot­to­kan­ta kään­tyi kas­vuun. Uusia luot­to­ja nos­tet­tiin tam­mi-kesä­kuun aika­na yhteen­sä 382,7 mil­joo­naa euroa (346,6), jos­ta asuntoluot­tojen osuus oli 215,7 mil­joo­naa euroa ja yri­tys­luot­to­jen osuus 139,3 mil­joo­naa euroa.

Oulun Osuus­pan­kin omis­ta­ja-asiak­kai­den mää­rä kas­voi 905 jäse­nel­lä alku­vuo­den aika­na ja kesä­kuun lopus­sa omis­ta­ja-asiak­kai­ta oli 86 851. Hen­ki­lös­tön mää­rä kas­voi Oulun Osuus­pan­kis­sa alku­vuo­den aika­na ja oli tam­mi-kesä­kuus­sa kes­ki­mää­rin 214.