Sei­pääl­le nos­to on jää­nyt historiaan

Kesän hei­nä­työt on teh­ty myös Juha Lind­hol­min osal­ta. Lind­holm ker­toi, että hei­nien sei­pääl­le nos­to alkaa ole­maan his­to­ri­aa, eikä Hau­ki­pu­taan alu­eel­la niin juu­ri­kaan enää tehdä.


KTU-Hau­Pa 2–2

Kel­lon nur­mel­la pelat­tiin 27.7 nelos­di­vi­sioo­nan pai­kal­li­sot­te­lu KTU:n ja HauPa:n kak­kos­jouk­ku­een välil­lä. Useal­la kol­mos­di­vi­sioo­nas­sa­kin peliai­kaa saa­neil­la pelaa­jil­la vah­vis­tet­tu Hau­Pa ylsi lopul­ta otte­lus­sa tasa­pe­liin KTU:n joh­det­tua puo­lia­jal­la peliä 2–0.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


PS valit­si ehdokkaita

Perus­suo­ma­lais­ten Oulun vaa­li­pii­rin pii­ri­jär­jes­töt, Perus­suo­ma­lais­ten Kai­nuun pii­ri ry ja Perus­suo­ma­lais­ten Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ri ry, ovat valin­neet edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta tule­viin edus­kun­ta­vaa­lei­hin 2023. Puo­lue­hal­li­tus tekee lopul­li­sen hyväk­syn­nän ehdokaslistasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Vai­ke­aa ja epäreilua

Luot­ta­mus­hen­ki­lön hom­ma ei aina ole kovin muka­vaa. Luot­ta­mus­hen­ki­löt puhu­vat toi­sil­leen vai­keis­ta pää­tök­sis­tä ja sii­tä, että nii­tä pitää pys­tyä teke­mään. Usein tämä tar­koit­taa sitä, että puhu­ja halu­aa vie­dä asioi­ta eteen­päin taval­la, jota tie­tää mui­den vas­tus­ta­van. Täl­lä lauseel­la pai­nos­te­taan toi­sia oman kan­nan taak­se vedo­ten sii­hen, ettei toi­sel­la ole roh­keut­ta päätöksentekoon. Kum­mi­tuk­set, tai­kaus­ko, muut oudot tapahtumat

Van­hat ihmi­set vie­lä 1960-luvul­la ker­toi­vat ilta­sel­la ennen van­haan tapah­tu­neis­ta oudois­ta asiois­ta. Kait osa niis­tä oli kek­sit­ty­jä jut­tu­ja ilto­jen ratok­si. Radioi­ta oli har­vois­sa talois­sa, eikä nii­tä kuun­nel­tu huvin vuok­si. “Aku­mu­laa­to­ria ja ano­tia” ei kulu­tet­tu tur­han vuok­si. Uuti­set, ja jos­kus joku kuun­nel­ma, sekä las­ten­tun­ti juu­ri saa­tiin kuunnella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Su 24.7 aamul­la Iin hau­taus­maal­la oli mies mus­ti­kas­sa. Ämpä­ril­li­sen oli jo poiminut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus