Mui­nais­mark­ki­noil­la luvas­sa ohjel­maa joka lähtöön

Muinaismarkkinat ovat Kierikin kesän päätapahtuma.Muinaismarkkinat ovat Kierikin kesän päätapahtuma.

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen perin­tei­set Mui­nais­mark­ki­nat lähes­ty­vät. Elo­kuun 6. ja 7. päi­vä jär­jes­tet­tä­vät mark­ki­nat ovat Kie­ri­kin kesän pää­ta­pah­tu­ma. Tapah­tu­man myyn­ti­ko­jut ja moni­puo­li­nen ohjel­ma takaa­vat koko per­heen viih­ty­mi­sen kivi­kau­den kylässä. 

Osal­lis­tu­jat pää­se­vät kokei­le­maan ruu­hel­la melo­mis­ta, jousiam­mun­taa sekä kera­mii­kan. kivi­ko­ru­jen ja kal­lio­maa­laus­ten teke­mis­tä. Perin­ne­park­ku­ri opas­taa nahan muok­kaus­ta. Oulun Miek­kai­luseu­ral­la on lap­sil­le tar­koi­tet­tu toimintapiste.

Esiin­ty­mäs­sä näh­dään kana­da­lai­nen teat­te­ri­tai­de­ryh­mä The Dra­gon Dance Theat­re, tuli­tai­de­duo Fla­me­bound, Kie­ri­kin Elä­mys­teat­te­ri, vii­kin­ki­tais­te­lu­ryh­mä Poh­jan Kaar­ti, tari­nan­ker­to­ja Juho Ljok­koi sekä tans­si­ja Art­tu Pel­to­nie­mi muusik­ko-sha­maa­ni Keke Lam­mas­saa­ren kans­sa. Kivi­kau­den kyläs­sä saa­daan naut­tia kai­ken­lai­ses­ta ohjel­mas­ta aina teat­te­ris­ta ase-esittelyihin.

Arkeo­lo­gi Peter Groom tulee luen­noi­maan kokeel­li­ses­ta arkeo­lo­gias­ta. Oulun yli­opis­ton aka­te­mia­tut­ki­ja, teks­tii­li­tut­ki­muk­seen eri­kois­tu­nut arkeo­lo­gi San­na Lip­kin luen­noi men­nei­syy­den teks­tii­leis­tä poh­joi­sen alueella. 

Mark­ki­na­to­ri on auki kel­lo 12–18. Opas­te­tut käve­lyt start­taa­vat kel­lo 12, 13:30, 14:30 ja 16. Esi­tyk­set alka­vat kel­lo 12:30 Kie­ri­kin elä­mys­teat­te­rin näy­tök­ses­tä, ja ne jat­ku­vat läpi päi­vän. Ravin­to­la Kie­ri­kin­Ho­vis­sa on lou­nas­ta tar­jol­la kel­lo 12–16.

Mark­ki­noil­le jär­jes­te­tään mak­sul­li­nen kul­je­tus Oulun kes­kus­tas­ta. Bus­si­kyy­din voi ostaa bus­sis­ta tai etu­kä­teen netis­sä. Yli vii­den hen­ki­lön ryh­mien pyy­de­tään osta­maan liput tai ilmoit­ta­maan asias­ta per­jan­tai­hin kel­lo 15 men­nes­sä, jot­ta kyy­tei­hin osa­taan vara­ta riit­tä­vän iso bus­si. Kie­rik­ki­kes­kuk­sen pää­sy­mak­su on kul­je­tuk­ses­ta erillinen. 

Bus­si­kul­je­tus läh­tee kel­lo 11 koh­ti Kie­rik­kiä Kaar­len­väy­läs­tä, Oulun kaup­pa­to­rin kupees­ta. Paluu­kul­je­tus läh­tee kel­lo 18 ja on peril­lä Oulus­sa kel­lo 18:50.