Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä jät­tää tehtävänsä

Kaupunginjohtaja Seppo Määttä ehti jonkin verran tutustua myös Oulun maaseutualueisiin. Viime keväänä hän avasi porokisat Ylikiimingissä Nuorittalla.Kaupunginjohtaja Seppo Määttä ehti jonkin verran tutustua myös Oulun maaseutualueisiin. Viime keväänä hän avasi porokisat Ylikiimingissä Nuorittalla.

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä on irti­sa­nou­tu­nut teh­tä­väs­tään. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä on vas­taa­not­ta­nut eroil­moi­tuk­sen, ker­ro­taan kau­pun­gin tiedotteessa.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen poliit­tis­ten ryh­mien yksi­mie­li­sen näke­myk­sen mukaan Sep­po Määt­tä ei vas­tan­nut nii­tä odo­tuk­sia joh­ta­juu­des­ta, joi­ta Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta edellytetään.

Sep­po Mää­tän vir­ka­suh­teen vii­mei­nen voi­mas­sao­lo­päi­vä on 11.2.2024, mut­ta työ­vel­voi­te päät­tyy välittömästi.

Oulus­sa pää­te­tään uudes­ta kau­pun­gin­joh­ta­jan rek­ry­toin­ti­pro­ses­sis­ta ensi vuo­den alku­puo­lel­la. Kau­pun­gin­joh­ta­jan sijai­se­na toi­mii kon­ser­ni­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va. Hän on toi­mi­nut aiem­min Iin kunnanjohtajana.

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä tote­si Ylen haas­tat­te­lus­sa per­jan­tai­aa­mu­na, että vir­ka­suh­teen päät­ty­mi­sen taus­tal­la on joh­ta­juus­pu­la sekä luot­ta­mus­pu­la. Veh­ka­pe­rän mukaan Oulun poliit­ti­sil­la ryh­mil­lä oli yhtei­nen näke­mys Mää­tän tilanteesta.

Sep­po Määt­tä aloit­ti Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan teh­tä­väs­sä noin vuo­si sit­ten. Ennen valin­taan­sa hän työs­ken­te­li muun muas­sa joh­don asian­tun­ti­ja­na val­tio­va­rain­mi­nis­te­riös­sä. Hän on kou­lu­tuk­sel­taan kaup­pa­tie­tei­den toh­to­ri ja hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­ri. Hän on syn­ty­nyt vuon­na 1966.

Määt­tä valit­tiin kau­pun­gin­joh­ta­jan teh­tä­vään vuo­si sit­ten kau­pun­gin­val­tuus­ton äänes­tys­pää­tök­sel­lä. Määt­tä sai äänes­tyk­ses­sä 34 ään­tä ja aiem­pi kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la 33 ääntä.

– Toi­vo­tan Oulun kau­pun­gil­le menes­tys­tä tule­vai­suu­den mah­dol­li­suuk­sien ja haas­tei­den edes­sä. Oma mat­ka­ni Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­na jäi kes­ke­ne­räi­sek­si. Kii­tok­set kai­kil­le Oulun kau­pun­gin työn­te­ki­jöil­le, jot­ka teke­vät tär­ke­ää työ­tä Oulun asuk­kai­den ja yri­tys­ten eteen, Sep­po Määt­tä tote­aa kau­pun­gin tiedotteessa.