Onni-pal­ve­lu­lii­ken­ne aloit­ti Hau­ki­pu­taal­la

Onni-pienoisbussi on tänään alkanut liikennöidä myös Haukiputaalla. Onni-linjoja on Oulun alueella kymmenen.

Uudis­tu­nut Onni-lii­ken­ne käyn­nis­tyi maa­nan­tai­na.  Uute­na lin­ja­na Onni alkoi lii­ken­nöi­dä myös Hau­ki­pu­taal­la.

Hau­ki­pu­taal­la ei ole aiem­min ollut vas­taa­vaa Onni- pal­ve­lu­lii­ken­net­tä, ker­too logis­tik­ko Riku Hämeen­nie­mi kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­luis­ta.

Uusi Hau­ki­pu­taan lin­ja kul­kee Halo­sen­nie­mes­tä ja Mar­tin­nie­mes­tä  Hau­ki­pu­taan kes­kus­taan maa­nan­tai­sin, tors­tai­sin ja per­jan­tai­sin. Onka­mol­ta ja Ase­ma­ky­läl­tä pää­see Hau­ki­pu­taan kes­kus­taan tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin. Lisäk­si Onni pie­nois­bus­si lii­ken­nöi päi­vit­täin Hau­ki­pu­taal­ta Oulun kes­kus­taan. Onnil­la voi kul­kea myös Kivi­nie­mes­tä Hau­ki­pu­taal­le hyvin­voin­ti­kes­kuk­seen joka arki­aa­mu.

Kysy­myk­seen, voi­ko asia­kas tila­ta Onni-kul­je­tuk­sen syr­jem­mäl­tä rei­tin var­rel­ta kuten esi­mer­kik­si Ukon­kai­vok­sel­ta tai San­ta­hol­mal­ta, Hämeen­nie­mi vas­taa:

– Kyl­lä voi, kun­han auto (16 hen­ki­lön pien­lin­ja-auto) mah­tuu lii­ken­nöi­mään ja kään­ty­mään esi­mer­kik­si piha­tiel­lä.

Ikään­ty­vät huo­mioon

Onni-lii­ken­ne on lähel­tä lähel­le kul­je­tus­pal­ve­lu eri­tyi­ses­ti ikään­ty­neil­le ja huo­nos­ti liik­ku­vil­le mat­kus­ta­jil­le. Auto­jen varus­te­lus­sa on huo­mioi­tu liik­ku­mis­ta hel­pot­ta­vat apu­vä­li­neet. Onni-lii­ken­ne on osa kau­pun­gin jouk­ko­lii­ken­net­tä, joka on avoin kai­kil­le mat­kan tar­vit­si­joil­le.

Lii­ken­nöin­ti tapah­tuu pää­osin kut­suoh­jat­tu­na, jol­loin lopul­li­nen reit­ti mää­räy­tyy mat­ka­ti­laus­ten mukaan. Kut­sua­lueil­la on yksi tai useam­pi käyn­ti­pis­te eli koh­de, jois­sa käy­dään aika­tau­lu­te­tus­ti. Lii­ken­nöin­ti tar­koit­taa sitä, että asia­kas soit­taa Oulun kau­pun­gin mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­seen vara­tak­seen mat­kan tai jät­tää pyyn­nön edel­li­sen mat­kan yhtey­des­sä seu­raa­vas­ta mat­kas­ta.

 Nor­maa­lia pie­nem­pi kalus­to mah­dol­lis­taa lii­ken­nöin­nin lähel­tä lähel­le peri­aat­teel­la, jol­loin asia­kas voi­daan ottaa kyy­tiin kiin­teis­tö­jen pihal­ta tai mah­dol­li­sim­man lähel­tä kadun­var­res­ta. Hau­ki­pu­taan ohel­la Myös Oulun­sa­los­sa on lisät­ty Onni-lii­ken­net­tä.

Mat­ko­jen hin­nat perus­tu­vat Oulun jouk­ko­lii­ken­teen vyö­hy­ke­hin­nas­toon. Mat­kan voi mak­saa kai­kil­la Oulun jouk­ko­lii­ken­teen lipuil­la. Esi­mer­kik­si aikui­sen mak­ta yhden vyö­hyk­keen sisäl­lä mak­saa 3,30 euroa, vam­mais­pal­ve­lu­mat­kan saat­ta­jan mat­ka on mak­su­ton. Esi­mer­kik­si arvo­li­pul­la mat­kan hin­ta yhden vyö­hyk­keen sisäl­lä on 2,05 euroa (Walt­ti-kort­ti). Mat­kan voi mak­saa myös kätei­sel­lä.

Tilaus kan­nat­taa teh­dä etu­kä­teen, vaik­ka jo muu­ta­ma päi­vä ennen mat­kaa, mut­ta vie­lä ennen auton läh­töä­kin ehtii. Paluu­kyy­din voi tila­ta samal­la ker­taa. Mat­kaa tilat­taes­sa on ilmoi­tet­ta­va nimi, läh­tö­pai­kan osoi­te sekä mat­kan pää­te­pis­te. Ker­ro, jos muka­na on liik­ku­mis­a­pu­vä­li­nei­tä tai avus­ta­ja. Reit­ti- ja aika­tau­lu­muu­tok­set mah­dol­li­sia.

Onni-lii­ken­ne

• Onni lin­jo­ja Oulun alu­eel­la on  kym­me­nen, lii­ken­nöin­ti arki­sin noin klo 8–15 Kan­ta-Oulus­sa, Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Yli­kii­min­gis­sä ja Yli-Iis­sä ja Oulun­sa­los­sa.

• Asiak­kaat nou­de­taan sekä jäte­tään sovi­tuis­ta pai­kois­ta tai aika­tau­luun mer­ki­tyil­tä pysäh­ty­mis­pai­koil­ta.

• Autois­sa on eri­kor­kui­sia istui­mia ja tilaa rol­laat­to­reil­le ja pyö­rä­tuo­leil­le.

• Onni on osa Oulun jouk­ko­lii­ken­net­tä ja se on tar­koi­tet­tu kai­kil­le mat­kus­ta­jil­le.

• Tilauk­set Onni-lin­jat 1–8 sekä Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin ja Yli-Iin lin­jat p. 08 5584 4015

• Yli­kii­min­gin lin­ja p. 044 721 9269. Kes­kus on avoin­na arki­sin kel­lo 7–17.

• Kaik­ki Onni-lii­ken­teen aika­tau­lut: www.oulunjoukkoliikenne.fi/onni

 

OnniLinja8