Onko koro­nan hoi­to ja tie­dot­ta­mi­nen lopetettu?

Vii­me vuon­na me elä­ke­läi­set olim­me erit­täin tyy­ty­väi­siä sii­hen, miten koro­na­ro­ko­tuk­sia toteu­tet­tiin, ja koro­na-asiois­ta tie­do­tet­tiin run­saas­ti. Vuo­den vaih­tee­seen men­nes­sä olim­me saa­neet kol­me annos­ta Pfizer- tai Moder­na-roko­tet­ta. Sit­ten kaik­ki lop­pui kuin sei­nään. Min­kään­lais­ta vah­vis­tus­ta nii­den pitem­piai­kai­sel­le vai­kut­ta­mi­sel­le ei ole annettu?

Tou­ko­kuun alus­sa me elä­ke­läi­set läh­dim­me hyvä­us­koi­si­na lin­ja-auto­mat­koil­le. Hau­ki­pu­taal­ta läh­ti 56 elä­ke­läis­tä ”ter­veys­mat­kal­le” Pär­nuun, jos­ta tuli­kin sai­raus­mat­ka. Toi­nen elä­ke­läis­ryh­mä läh­ti lin­ja-autol­la teat­te­ri­mat­kal­le. Kaik­ki näil­le mat­koil­le osal­lis­tu­neet sai­ras­tui­vat koronaan.

Kysy­myk­siä THL:lle:

Oli­ko THL:n tie­dos­sa, kuin­ka pit­kään kol­me roko­tet­ta antai­si­vat suo­jan vai oli­ko suo­jaa itse asias­sa ollenkaan?

Onko koro­nan nyt sai­ras­ta­neil­la mitään suo­jaa koro­naa vas­taan vai onko se jo muut­tu­nut nuha­kuu­meen tapai­sek­si, joka voi uusiu­tua jatkuvasti?

Pys­ty­tään­kö ter­veys­kes­kus­ten väli­neil­lä havait­se­maan koro­nan aiheut­ta­mat tuleh­duk­set? Omal­ta osal­ta­ni olen nyt sai­ras­ta­nut kuu­kau­den koro­nan aiheut­ta­maa keuh­ko­put­kien ylä­osan ja kur­kun­pään tuleh­dus­ta, mikä tun­tuu vin­ku­va­na kui­va­na yskä­nä. Lisäk­si minul­la on sahaa­vaa kuu­met­ta (37,5º – 38,7ºC): Hau­ki­pu­taan ter­veys­kes­kuk­ses­sa työs­ken­te­le­vät kak­si lää­kä­riä eivät kyen­neet havait­se­maan tuleh­duk­sia. Itse kyl­lä tun­nis­tan ne 50 vuo­den koke­muk­sel­la. Eikö koro­nan aiheut­ta­mia tuleh­duk­sia voi­da hoi­taa anti­bioo­teil­la? Näin väit­ti­vät lää­kä­rit. Olen­ko siis koko ajan oman hoi­don varassa?

Onko THL:lla tar­koi­tus jul­kis­taa jon­kun­lai­nen koro­nan­vas­tai­nen kam­pan­ja tule­va­na syk­sy­nä vai onko kädet nos­tet­tu jo pystyyn?

Kom­ment­ti Oulun kau­pun­gil­le Hau­ki­pu­taan ter­veys­kes­kuk­sen tilas­ta. Toi­min 13 vuot­ta (1980–93) Ii-Kii­min­ki ‑alu­een kan­san­ter­veys­työn kun­tain­lii­ton (Hau­ki­pu­taan, Iin, Kii­min­gin, Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin kun­nat) liit­to­hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja­na. Alus­sa alue oli jäl­jes­sä kan­san­ter­veys­työn lain toteut­ta­mi­ses­sa, mut­ta kun­tain­lii­ton lak­kaut­ta­mi­seen 1993 men­nes­sä olim­me tar­mok­kaal­la työl­lä saa­neet kaik­kiin kun­tiin toi­mi­vat ter­veys­kes­kuk­set ja vuo­deo­sas­tot. Hau­ki­pu­taal­la oli yhdek­sän lää­kä­riä, oma­lää­kä­ri­jär­jes­tel­mä, vuo­deo­sas­to, rönt­gen (myö­hem­min digi­ta­li­soi­tu), labo­ra­to­rio ja tar­peel­li­set tukipalvelut.

Hau­ki­pu­das liit­tyi Ouluun sala­myh­käi­sen ja val­heel­li­sen pro­pa­gan­dan tulok­se­na 2013. Oulun kau­pun­ki rupe­si välit­tö­mäs­ti rii­su­maan ter­veys­kes­kuk­sen varus­tus­ta. Nyt ter­veys­kes­kus on aivan sää­lit­tä­väs­sä tilas­sa. Ihmi­siä juok­su­te­taan Oulus­sa, eikä ter­veys­kes­kus pys­ty enää kun­nol­la pal­ve­le­maan. Irvok­kaas­ti sen nimi on muu­tet­tu hyvin­voin­ti­kes­kuk­sek­si, vaik­kei se pys­ty mitään tar­joa­maan. Lää­kä­ri­vas­taan­ot­to on muu­tet­tu akuut­ti­vas­taa­no­tok­si, kos­ka lää­kä­rei­tä ei enää ole, vain kak­si vas­ta val­mis­tu­nut­ta, joil­la ei ole mitään koke­mus­ta. Heil­lä ei ole edes mitään väli­nei­tä­kään jäl­jel­lä, kun pitää niin­kin mitä­tön­tä lai­tet­ta kuin sor­men­pää­tun­nis­tin­ta lai­na­ta toiselta.

Oulun kau­pun­ki on myy­mäs­sä pois ter­veys­kes­kus­kiin­teis­tö­jään ilmei­ses­ti sil­lä aja­tuk­sel­la, että jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to aje­taan alas. Tilal­le tuli­si­vat yksi­tyis­ten Pil­vi­lin­no­jen pal­ve­lut, jois­ta rahat mene­vät keinottelijoille.

Mark­ku Karp­pi­nen, filo­so­fian mais­te­ri, Haukipudas