Oman kylän kaup­pa avattiin

K‑Market Kel­lon ava­jai­set sai väen liik­keel­le vii­me tors­tai­na. Uusi raken­nus val­mis­tui enti­sen van­han kaup­pa­kiin­teis­tön pai­kal­le Kel­lon liikekeskukseen.

Yrit­tä­jät Han­ne ja Timo Simi­lä oli­vat hyvil­lä ja innos­tu­neil­la mie­lin, sil­lä kaik­ki on nyt val­mis­ta ja asiak­kai­ta pääs­tään pal­ve­le­maan uusis­sa nyky­ai­kai­sis­sa tilois­sa. Tyy­ty­väi­siä he oli­vat myös sii­tä, että kau­pas­ta tuli oman kylän näköi­nen. Asiak­kaat ovat olleet hen­ges­sä muka­na koko “oman kylän kaupan”rakennusajan.

– Kyl­lä tätä on har­taas­ti odo­tet­tu. Sydä­mel­li­ses­ti ter­ve­tu­loa! Iha­naa, että tämä mei­dän oman kylän kaup­pa auke­si, sanoi pian ovien avau­dut­tua ostok­sil­le tul­lut kivi­nie­me­läi­nen asia­kas. Kun kaup­pa oli raken­ta­mi­sen ajan kiin­ni yhdek­sän kuu­kaut­ta, hän ker­too käy­neen­sä saman ket­jun kau­pois­sa onni­kal­la Oulussa.

Hyvä kel­lo kau­as kuu­luu. Kaup­pias­pa­ris­kun­ta sai kii­tos­ta kau­pan hyväs­tä asia­kas­pal­ve­lus­ta niin asiak­kail­ta kuin Kes­kon johdoltakin.

– Pal­jon kuu­luu posi­tii­vis­ta palau­tet­ta, sanoi Kes­kon ket­ju­pääl­lik­kö Mari Pelt­ta­ri.

Myös Tech­nocam­puk­sen kans­sa hyväs­sä yhteis­hen­ges­sä toteu­tu­nut raken­nus­han­ke sai kii­tos­ta niin kaup­piail­ta kuin ket­jul­ta. Kysees­sä on noin kah­den mil­joo­nan euron hanke.

Han­ne ja Timo Simi­lä ovat iloi­sia, että he ovat saa­neet olla vai­kut­ta­mas­sa kau­pan raken­ta­mi­seen ja visu­aa­li­sen ilmeen luo­mi­seen. Tuo­te­va­li­koi­ma on rää­tä­löi­ty alu­een asuk­kai­den toi­vei­den mukai­ses­ti ja toi­vei­ta kuun­nel­laan jat­kos­sa­kin her­käl­lä korvalla.Valikoimiin kuu­luu run­saas­ti myös pai­kal­li­sia ja oman alu­een tuot­tei­ta. Myy­mä­lä on ylei­sil­meel­tään moder­ni ja edus­taa uusin­ta uut­ta. Kaup­paan on tuo­tu myös pai­kal­li­sen valo­ku­vaa­jan Timo Veh­kao­jan pai­kal­li­sia meri­mai­se­mia, joi­ta on sijoi­tet­tu ympä­ri myymälää.

Uusi K‑Market Kel­lo on vah­vas­ti pai­kal­li­nen työn­te­ki­jöi­tään myö­ten. Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nan lisäk­si työn­te­ki­jöi­tä on kuusi, jois­ta nel­jä on uusia. Työ­pai­kat kiin­nos­ti­vat, sil­lä haki­joi­ta oli sato­ja, jois­ta haas­ta­tel­tiin 15:tä.

Myy­mä­län tek­niik­ka on raken­net­tu nyky­ai­kai­sek­si ja ener­gi­ta­ta­lou­del­li­sek­si. Kyl­mää ja pak­kas­ta vaa­ti­vat elin­tar­vik­keet ovat ovien taka­na. Valais­tus on toteu­tet­tu sää­det­tä­vil­lä led-valai­si­mil­la. Uut­ta myy­mä­läs­sä ovat muun muas­sa kak­si itse­pal­ve­lu­kas­saa sekä kah­vi- ja kaa­kaoau­to­maa­tit. Myy­mä­läs­sä on myös oma pais­to­pis­te. Tilois­sa lisä­pal­ve­lui­na on kol­men toi­mi­jan pakettiautomaatit.

K‑Market Kel­lon yrit­tä­jät Han­ne ja Simo Simi­lä (vas.) otta­mas­sa vas­taan onnit­te­lu­ja, vuo­ros­sa ket­ju­pääl­lik­kö Mari Pelt­ta­ri ja alue­joh­ta­ja Jari Saa­ri­nen Kes­kol­ta sekä raken­nus­töis­tä vas­tan­neen Tech­nocam­puk­sen yrit­tä­jät Ris­to Jär­ve­lin ja Juk­ka Puo­lak­ka (oik.).

Uudis­koh­teen avaa­mi­nen on aina mer­kit­tä­vä tapah­tu­ma myös Kes­kon näkökulmasta.

– Myy­mä­lä­ver­kos­ton kehit­tä­mi­nen on jat­ku­vaa ja mie­tin­näs­sä on, mis­sä uudis­tuk­sia tar­vi­taan, sanoi Kes­kon Poh­jois-Suo­men alue­joh­ta­ja Jari Saa­ri­nen.

Seu­raa­va uudis­koh­de toteu­tuu Pate­nie­mes­sä, mis­sä han­ke on suun­ni­tel­mis­sa käyn­nis­tää kesän kyn­nyk­sel­lä. Ylei­ses­ti kau­pan näky­mät Oulun alu­eel­la ovat valoi­sat, sil­lä väki­lu­ku ja asia­kas­mää­rät kasvavat.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la myös Iin K‑marketin uudis­tus on ollut tape­til­la jo pitempään.

– Sen suh­teen ei ole vie­lä kon­kre­ti­aa, vaan suun­nit­te­lut ja neu­vot­te­lut ovat kes­ken. Iis­sä meil­lä ei ole omaa kaup­pa­kiin­teis­töä, vaan toi­mim­me vuo­kra­ti­lois­sa, ker­toi Saarinen.

Koro­na-aika on haas­ta­nut niin asiak­kaat kuin koko kau­pa­na­lan. Jari Saa­ri­sen mukaan kai­kes­ta on sel­vit­ty kui­ten­kin todel­la hyvin. Kau­pa­na­lal­la­kin teh­tiin val­ta­va digi­harp­paus. Kes­kol­la ruu­an verk­ko­myyn­ti kas­voi vii­me vuon­na 400 pro­sent­tia. Jari Saa­ri­nen arvioi, että ruu­an verk­ko­kau­pan suo­sio säi­lyy ja se on tul­lut jää­däk­seen, vaik­ka vii­me vuo­den hur­jis­ta kas­vu­lu­vuis­ta tul­tai­siin­kin alaspäin.

Myös K‑Market Kel­los­ta voi ruo­kaa tila­ta ver­kos­sa, mut­ta aina­kaan tois­tai­sek­si kotiin­kul­je­tus­ta ei ole, vaan tilauk­set hoi­tu­vat noutoperiaatteella.

K‑market ‑kiin­teis­tön raken­nut­ta­jan Tech­nocam­pus Oy:n yrit­tä­jät Ris­to Jär­ve­lin ja Juk­ka Puo­lak­ka oli­vat muka­na ava­jai­sis­sa. He ker­toi­vat, että seu­raa­vak­si on käyn­nis­ty­mäs­sä Kel­lon ensim­mäi­sen ker­ros­ta­lon raken­ta­mi­nen samaan kauppakortteliin.

Koro­na­ra­joi­tuk­sis­ta joh­tuen K‑Market Kel­lon ava­jai­sis­sa ei toteu­tet­tu nyt perin­teis­tä nau­han­leik­kaus­ta eikä jär­jes­tet­ty kahvitarjoilua.

Kau­pan pai­kal­lis­ta ilmet­tä vah­vis­ta­vat valo­ku­vaa­ja Timo Veh­kao­jan meriai­hei­set kuvat.