Olha­va­joel­la aloi­te­taan kala­ta­lou­del­li­nen kun­nos­ta­mi­nen

Olhavajoen kalataloudellinen kunnostaminen aloitetaan elokuussa. Kaksivaiheisen projektin tarkoitus on parantaa esimerkiksi lohikalojen elinmahdollisuuksia.

Iin kun­ta on saa­nut Lapin ELY-kes­kuk­sel­ta myön­tei­sen avus­tus­pää­tök­sen Olha­va­joen kala­ta­lou­del­li­seen kun­nos­ta­mi­seen. Han­ke on jaet­tu kah­teen vai­hee­seen, jos­ta ensim­mäi­sen on mää­rä alkaa elo­kuus­sa. Lupien ja rahoi­tuk­sen hake­mi­nen toi­sel­le vai­heel­le on vie­lä kes­ken. Hank­keen tavoit­tee­na on kohot­taa joen tilaa ja arvoa sekä paran­taa eri­tyi­ses­ti lohi­ka­las­ton sekä nah­kiai­sen ja ravun elin­mah­dol­li­suuk­sia. Olha­va­joen uoman kala­ta­lou­del­li­nen tuot­to on per­kauk­sen joh­dos­ta hei­ken­ty­nyt.

Ympä­ris­tön­hoi­ta­ja Anne Suih­ko­nen ker­too, että työt pyri­tään aloit­ta­maan vii­kol­la 33. Ensim­mäi­seen vai­hee­seen kuu­luu kol­me kun­nos­tus­koh­det­ta, jois­ta kak­si vaa­tii koneel­lis­ta kun­nos­ta­mis­ta. Nyt kun­nos­tet­ta­vis­ta koh­teis­ta kak­si sijait­see Kai­huan­jär­ven ala­puo­lel­la sekä yksi Yli-Olha­van koh­dal­la.

– Yksi koh­teis­ta kun­nos­te­taan käsin 18.8. pidet­tä­väs­sä kun­nos­tus­tem­pauk­ses­sa. Loput koh­teis­ta kun­nos­te­taan koneel­li­ses­ti luul­ta­vas­ti syys­kuun aika­na, ker­too ura­kan suun­ni­tel­lut Eero Hil­tu­nen.

Pää­asial­li­set kun­nos­tus­me­ne­tel­mät ura­kas­sa ovat kos­kia­luei­den kiveä­mi­nen poi­ka­sa­lueik­si ja asen­to­paik­ko­jen luo­mi­sek­si, vir­ran ohjai­lu kui­vil­le jää­nei­den uoma­no­sien vesit­tä­mi­sek­si sekä kutua­luei­den raken­ta­mi­nen. Suih­ko­sen mukaan toi­men­pi­teis­tä ei pitäi­si koi­tua hait­taa muil­le, kuin kor­kein­taan heil­le, joi­den mai­den läpi työ­ko­neet kul­ke­vat pääs­täk­seen kos­kia­lueil­le.

Hank­keen toteut­ta­ja­na toi­mii Iin kun­ta, joka hank­kii osto­pal­ve­lu­na työn­joh­don ja raken­nut­ta­mi­sen. Pai­kal­li­set toi­mi­jat, kuten Olha­van seu­dun kehit­tä­mi­syh­dis­tys, teke­vät luon­tois­suo­ri­tuk­sia.