Odo­tet­ta­vis­sa enin­tään kes­kin­ker­tai­nen mus­tik­ka­sa­to, hil­la on kuk­ki­nut hyvin

Luonnonvarakeskuksen mukaan hilla on kukkinut keskinkertaisesti tai jopa runsaasti suurimmassa osassa laskettuja koeruutuja. Kuvassa raakile parin vuoden takaa.

Kukin­nan perus­teel­la mus­tik­ka­sa­dos­ta on tulos­sa kor­kein­taan kes­kin­ker­tai­nen, puo­luk­ka­sa­dos­ta kes­ki­mää­räis­tä run­saam­pi. Sato­nä­ky­mät tar­ken­tu­vat sitä mukaa kun raa­ki­le­ha­vain­to­ja kertyy.

Mus­ti­kan pää­ku­kin­ta alkoi tou­ko­kuun puo­les­sa välis­sä ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa ja kesä­kuun alus­sa poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa. Lapin alu­eel­la mus­tik­ka kuk­kii edel­leen monin pai­koin. Mus­ti­kan kuk­kien mää­rä on ollut useim­mis­sa havain­to­met­sis­sä kes­ki­mää­räis­tä alhaisempi.

– Myös raa­ki­lei­ta on jo pääs­ty las­ke­maan koe­ruu­duil­ta. Tähä­nas­tis­ten raa­ki­le­ha­vain­to­jen perus­teel­la mus­ti­kan kukat ovat pölyt­ty­neet hei­kos­ti. Kukis­ta on pää­ty­nyt raa­ki­leik­si pää­sään­töi­ses­ti vain alle puo­let, ker­too eri­kois­tut­ki­ja Rai­ner Pel­to­la Luon­non­va­ra­kes­kuk­ses­ta (Luke).

Puo­lu­kan pää­ku­kin­ta alkoi ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa kesä­kuun alku­puo­lis­kol­la, Kes­ki-Suo­mes­sa viik­koa myö­hem­min. Poh­joi­sim­mil­la alueil­la pää­ku­kin­ta ei ole vie­lä alka­nut. Kesä­kuun puo­leen väliin men­nes­sä las­ke­tuil­la koe­ruu­duil­la puo­lu­kan kuk­kia on ollut kes­kin­ker­tai­ses­ti tai jopa runsaasti.

Sää­olo­suh­teet ovat olleet pöly­tyk­sen kan­nal­ta hyvät. Otol­li­set säät näyt­tä­vät jat­ku­van myös niil­lä alueil­la, joil­la kukin­ta ei ole vie­lä alkanut.

Hil­la on kuk­ki­nut kes­kin­ker­tai­ses­ti tai jopa run­saas­ti suu­rim­mas­sa osas­sa las­ket­tu­ja koe­ruu­tu­ja. Suo­men­se­län ja ete­läi­sen Lapin alu­eel­la vii­kon 24 alus­sa pai­koin esiin­ty­neet yöpak­ka­set ovat saat­ta­neet vau­rioit­taa kuk­kia aina­kin avoi­mil­la ja ala­vil­la kasvupaikoilla.

Luken ja Suo­men 4H-lii­ton yhteis­työ mar­ja­ha­vain­to­jen teos­sa on jat­ku­nut vuon­na 2019. Tähä­nas­ti­set havain­not on tal­len­net­tu kai­kil­le avoi­meen mar­ja­ha­vain­to­jen tie­do­tus­jär­jes­tel­mään. Jär­jes­tel­mä löy­tyy osoit­tees­ta marjahavainnot.fi. Mar­ja­ha­vain­to­jen teki­jäk­si voi ryh­tyä kuka hyvän­sä mar­ja­sa­dois­ta ja luon­non tark­kai­lus­ta kiin­nos­tu­nut. Ohjeet havain­to­met­sän perus­ta­mi­ses­ta sekä havain­to­jen teos­ta ja tal­len­ta­mi­ses­ta löy­ty­vät täältä.