Nuo­ret innok­kai­ta sääs­tä­jiä ja sijoittajia

Osuus­pank­kien asiak­kais­ta alle 30-vuo­tiai­den aikuis­ten tal­le­tuk­set ovat vii­me vuo­si­na kas­va­neet yli kak­si ker­taa nopeam­min kuin muil­la ikä­ryh­mil­lä. Myös nuor­ten arvo-osuus­ti­lien mää­rä on monin­ker­tais­tu­nut. Taus­tal­la vai­kut­taa sääs­tä­mi­sen ja sijoit­ta­mi­sen lisään­ty­nyt suosio.

18–29-vuotiaiden tal­le­tuk­set ovat kas­va­neet vuo­des­ta 2017 noin 79 pro­sent­tia, kun muil­la ikä­ryh­mil­lä kas­vua on ollut sama­na aika­na kes­ki­mää­rin 34 pro­sent­tia. Tie­dot käy­vät ilmi OP:n asia­kas­da­tas­ta, jos­sa on muka­na noin 2,6 mil­joo­nan yksi­tyis­asiak­kaan talletukset.

– Tal­le­tus­ten nopea kas­vu on posi­tii­vi­nen yllä­tys, kun samaan aikaan nuo­ret ovat myös innos­tu­neet sijoit­ta­maan. Toki nuor­ten tal­le­tus­ten koko­nais­mää­rä on edel­leen huo­mat­ta­vas­ti alhai­sem­pi kuin van­hem­mil­la ikä­ryh­mil­lä. Työ­elä­mään tule­va suku­pol­vi näyt­tää kui­ten­kin varau­tu­van tule­vai­suu­teen huo­mat­ta­vas­ti aiem­pia suku­pol­via var­hai­sem­min, sanoo OP:n varal­li­suu­den­hoi­toa­siak­kai­den joh­ta­ja Kai Kala­jai­nen.

Koro­na­pan­de­mian aika­na nuor­ten sääs­tä­mi­sas­te on kas­va­nut enti­ses­tään ja rahaa on vir­ran­nut niin tal­le­tuk­siin kuin sijoi­tuk­siin. Esi­mer­kik­si nuor­ten aikuis­ten kuu­kausi­sääs­tö­so­pi­mus­ten koko­nais­sum­ma on kak­sin­ker­tais­tu­nut vuo­den 2020 tam­mi­kuus­ta, ja täl­lä het­kel­lä rahaa menee nii­den kaut­ta sääs­töön yli 2 mil­joo­naa euroa kuukausittain.

Myös arvo-osuus­ti­le­jä eli tile­jä, jot­ka on tar­koi­tet­tu säh­köis­ten arvo­pa­pe­rei­den hal­lin­noin­tia var­ten, on avat­tu tänä vuon­na 18–29-vuotiaiden ikä­ryh­mäs­sä vii­sin­ker­tai­nen mää­rän koko vuo­teen 2017 verrattuna.

– Nuo­ret ovat sel­väs­ti van­hem­pia ikä­ryh­miä innok­kaam­pia sijoit­ta­mi­sen aloit­ta­mi­ses­sa, ja kuu­kausi­sääs­tä­mi­nen on koet­tu hel­pok­si väy­läk­si sijoi­tus­mark­ki­noil­le. Rahas­toi­hin voi sijoit­taa kuu­kausit­tain pie­nil­lä­kin sum­mil­la, ja se on myös suo­si­tuim­pia sääs­tä­mi­sen tapo­ja. Monel­le nuo­rel­le sijoit­ta­mi­ses­ta on tul­lut luon­te­va osa omaa talou­den­hal­lin­taa, tii­vis­tää Kalajainen.