Nelos­tien leven­nys­työt alka­vat syk­syl­lä – tie­työ­maat hidas­ta­vat liikennettä

Nelostien parannustyöt alkavat syksyllä Kellossa, Haukiputaalla, Räinänperällä, Olhavassa ja Kuivaniemellä. Moottoriliikennetie Kellosta Haukiputaalle muuttuu moottoritieksi syksyyn 2020 mennessä. Arkistokuva.

Uusia tie­työ­mai­ta luvas­sa Kel­los­sa, Hau­ki­pu­taal­la, Räi­nän­pe­räl­lä sekä välil­lä Olhava-Kuivaniemi.

Hau­ki­pu­taan moot­to­ri­lii­ken­ne­tie muut­tuu moot­to­ri­tiek­si välil­lä Kel­lo-Hau­ki­pu­das, kun Des­tia Oy aloit­taa tien muu­tos­työt elo-syys­kuun aika­na. Tie­o­suu­del­la Hau­ki­pu­taal­ta Räi­nän­pe­rään moot­to­ri­lii­ken­ne­tie­tä uudis­te­taan kes­ki­kai­teel­li­sek­si ohi­tus­kais­ta­tiek­si, eli niin sano­tuk­si 2+1‑tieksi.

Olha­van ja Kui­va­nie­men väli­sel­lä tie­o­suu­del­la käyn­nis­ty­vät ohi­tus­kais­to­jen raken­nus­työt. Iin alu­eel­la nelos­tien raken­nus­töis­tä vas­taa Tall­qvist Infra Oy.

Leven­nys­töi­den aika­na mat­kan­te­ko Kui­va­nie­mel­tä Ouluun sekä Kel­los­ta poh­jois­suun­taan tulee hidas­tu­maan. 100 km/h:n nopeus­ra­joi­tus­ta las­ke­taan samal­la taval­la kuin nelos­tien aiem­pien tie­työ­mai­den koh­dal­la Oulussa.

– Nopeus­ra­joi­tuk­set las­ke­vat työ­mai­den koh­dis­sa tasol­le 60 km/h ja lisäk­si työt aiheut­ta­vat pai­kal­li­sia poik­keus­jär­jes­te­ly­jä. Tämä kan­nat­taa huo­mioi­da alkusyk­syn työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä, Lii­ken­ne­vi­ras­ton pro­jek­ti-insi­nöö­ri Ter­hi Hon­ka­rin­ta kertoo.

Paran­nus­työt Hau­ki­pu­taan ja Iin alu­een tie­o­suuk­sil­la jat­ku­vat syk­syyn 2020 saak­ka. Lii­ken­ne­vi­ras­to tie­dot­taa nelos­tien paran­nus­hank­keen ete­ne­mi­ses­tä ajan­ta­sai­ses­ti verk­ko­si­vuil­laan.