Oulu ei ole Tampere

Tam­pe­reel­la oli­vat repi­neet lähes koko kau­pun­gin kes­kus­tan auki rai­tio­tien rai­tei­den raken­ta­mi­sek­si. Ala­ti muut­tu­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt har­mit­ta­vat nääs­vil­le­läi­siä var­mas­ti vie­lä vuo­sia. Autoi­le­va ulko­paik­ka­kun­ta­lai­nen oli vii­toi­tuk­sen vii­da­kos­sa aivan kuin ulko­mail­la. Anteek­si rikkeistä.

Tam­pe­re on tois­ta­sa­taa vuot­ta nuo­rem­pi kau­pun­ki kuin Oulu ja täl­lä het­kel­lä väes­tö­mää­räl­tään sitä jon­kin ver­ran suu­rem­pi. Tam­pe­reel­la asuu noin 30 000 ihmis­tä enem­män kuin Oulus­sa. Noh, onhan eroa sen­tään pie­nen suo­ma­lai­sen kau­pun­gin verran.

Moni on tuu­man­nut, että Oulun pitäi­si olla kuin Tam­pe­re ja kehit­tyä samaan suun­taan raken­ta­mal­la esi­mer­kik­si uusia kor­kei­ta raken­nuk­sia ja juu­ri raitiotienkin.

Tam­pe­re on kyl­lä veto­voi­mai­nen kau­pun­ki, sitä ei käy kiel­tä­mi­nen ja onhan se sel­vi­tet­ty tut­ki­muk­sis­sa­kin. Mut­ta asia lie­nee kui­ten­kin niin, että Oulu ei kui­ten­kaan voi olla Tam­pe­re oman his­to­rian­sa takia.
Tam­pe­reel­la näkyy sen Oulua pal­jon vah­vem­pi teol­li­suus- ja kau­pun­gis­tu­mis­his­to­ria van­han vau­rau­den maa­merk­kien lisäk­si siten, että asu­tus on huo­mat­ta­vas­ti kes­kit­ty­neem­pää. Se onkin osat­tu Tam­pe­reel­la hyö­dyn­tää ja sik­si rai­tio­tie­kin on var­mas­ti tar­peen ja saa­daan ehkä kannattamaankin.

Oulu taas on, jos ei aivan maa­seu­tu­kau­pun­ki, niin aina­kin maa­seu­tu­mai­nen kau­pun­ki. Sen asu­tus oli jo ennen vii­mei­sin­tä kun­ta­lii­tos­ta huo­mat­ta­vas­ti haja­nai­sem­pi kuin Tam­pe­reen. Jos Ouluun raken­ne­taan kal­lis rai­tio­tie, niin esi­mer­kik­si yli-iiläi­sel­lä veron­mak­sa­jal­la on aivan perus­tel­tu oikeus kysyä, mik­si hänen pitää olla sitä rahoittamassa.

Jos Tam­pe­re osaa hyö­dyn­tää urbaa­ni­suut­taan, niin mik­sei Oulu osai­si hyö­dyn­tää omaa vah­vuut­taan eli tiet­tyä maa­lais­mai­suut­taan. Mik­si Oulun pitäi­si pyr­kiä ole­maan asuk­kail­leen kivi­ky­lä, kun suu­rin osa ihmi­sis­tä haluai­si kui­ten­kin pitem­män pääl­le asua veh­rey­den kes­kel­lä ja ker­ros­ta­lo­kol­mio­ta väl­jem­min. Sii­hen löy­tyy mah­dol­li­suuk­sia vaik­ka­pa Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta. Ja se on pal­jon hal­vem­paa kuin Tam­pe­reen keskustassa.

Pek­ka Keväjärvi