Minis­te­rin jut­tusil­la Kel­lon kesäpäivillä

Kel­lon kesä­päi­vät koko­si kylä­läi­set seu­raa­maan moni­puo­lis­ta ohjel­maa Kivi­nie­men ran­taan vii­me lau­an­tai­na. Päi­vän aika­na näh­tiin niin kalan­kä­sit­te­ly­näy­tök­siä kuin vesi­suih­ku­lau­dal­la len­tä­mis­tä. Ylei­sö pää­si tes­taa­maan vesi­jet­te­jä sekä hyp­pää­mään Pot­na­pe­kan kyy­tiin Kel­lon ympäri.

Tapah­tu­maan ter­veh­dyk­sen­sä tuo­nut euroop­pa­mi­nis­te­ri Tyt­ti Tup­pu­rai­nen (sd.) nos­ti esil­le muun muas­sa uuden hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mat oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mi­ses­tä ja mak­sut­to­mas­ta toi­sen asteen koulutuksesta.

– Suo­mes­sa 16 pro­sent­tia jokai­ses­ta ikä­luo­kas­ta jää vail­le toi­sen asteen tut­kin­toa. Meil­lä ei ole täs­sä maas­sa varaa heit­tää yhden­kään nuo­ren haa­vei­ta tai tai­to­ja romu­kop­paan, vaan me tar­vit­sem­me heis­tä jokais­ta, Tup­pu­rai­nen puhui.

Tup­pu­rai­nen nos­ti esil­le eläk­kei­den korot­ta­mi­set sekä hoitajamitoituksen.

– Kukaan meis­tä ei var­mas­ti halua lukea enää yhtään hir­ve­ää tari­naa suo­ma­lai­sen van­hus­ten­hoi­don tilas­ta. Arvo­kas van­huus ja hoi­ta­jan oikeus teh­dä arvo­kas­ta työ­tään vaa­ti­vat mitoi­tuk­sen sää­tä­mis­tä. Sik­si olem­me päät­tä­neet var­mis­taa van­hus­ten 0,7 hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van yksiköissä.

Meren äärel­lä Tup­pu­rai­nen puhui myös Itä­me­res­tä, jon­ka suo­je­le­mi­sek­si teh­dään työ­tä niin tääl­lä koti­maas­sa kuin myös kansainvälisesti.

– Pulah­dus puh­taa­seen ran­ta­ve­teen ja ter­veel­li­nen, ja uusien pot­tu­jen kyl­keen pais­tet­tu, lähel­lä kalas­tet­tu kala ovat pala sel­lais­ta suo­ma­lais­ta arkea, jon­ka on säi­lyt­tä­vä myös mei­dän lap­sil­lem­me ja hei­dän lapsilleen.

Kivi­nie­mes­sä asu­va Iris Juns­son-Jäm­sä kävi tes­taa­mas­sa lap­sen­lap­sen­sa Sai­ni Jäm­sän kans­sa ongintakojun.

Väkeä enem­män kuin vii­me kesänä

Kivi­nie­mes­sä asu­va Iris Juns­son-Jäm­sä muis­te­li aikaa, jol­loin Kel­los­sa jär­jes­tet­tiin kah­det­kin kesäjuhlat.

– Ennen­van­haan oli ensin kala­juh­lat, jot­ka oli vähän täl­lai­set päi­vä­juh­lat ja sit­ten oli vie­lä ran­ta­juh­lat lop­pu­ke­säs­tä. Onhan se kiva, että on tul­lut jota­kin nii­den kala­juh­lien tilal­le ja että lap­sil­le­kin on nyt ohjel­maa, lap­sen­lap­sen­sa Sai­ni Jäm­sän kans­sa tapah­tu­maan tul­lut Juns­son-Jäm­sä kommentoi.

Tapah­tu­man jär­jes­ti Kel­lon asu­kas­tu­pa yhdes­sä monien yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Kel­lon suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­jan, Mika Huus­kon mukaan pai­kal­la oli ken­ties enem­män väkeä kuin vii­me vuon­na. Kel­lon kesä­päi­viä on jär­jes­tet­ty jo pitem­pään, mut­ta nyt tapah­tu­ma jär­jes­tet­tiin tois­ta ker­taa Kivi­nie­men kalasatamassa.

–Aikoi­naan Kel­los­sa oli kala­juh­lat ja pik­kui­sen sitä perin­net­tä täs­sä elä­tel­lään. Jos joku kau­nis vuo­si saa­tai­siin sen muo­toi­set jär­jes­tet­tyä, Huus­ko kertoi.

Tee­mu Kik­kas veti näyt­tä­vän fly­boar­ding-esi­tyk­sen Kivi­nie­men rannassa.