Ohjel­ma, mark­ki­na­myy­jät ja tut­ta­vat vetä­vät Kiiminkipäiville

Kii­min­ki­päi­vil­lä lau­an­tai­na yhden aikaan Lii­sa Miik­ki oli jo käyt­tä­nyt lap­sen­las­tan­sa Elvii­raa pomp­pu­lin­nas­sa ja ponia­je­lul­la. Sen jäl­keen he oli­vat täyt­tä­neet koju­jen kil­pai­lu­ku­pon­ke­ja sekä osta­neet kark­kia, mak­ka­raa ja pil­li­me­hua. Sit­ten oli­kin aika istua esiin­ty­mis­la­van eteen odot­ta­maan Simosaurusta.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Minis­te­rin jut­tusil­la Kel­lon kesäpäivillä

Kel­lon kesä­päi­vät koko­si kylä­läi­set seu­raa­maan moni­puo­lis­ta ohjel­maa Kivi­nie­men ran­taan vii­me lau­an­tai­na. Päi­vän aika­na näh­tiin niin kalan­kä­sit­te­ly­näy­tök­siä kuin vesi­suih­ku­lau­dal­la len­tä­mis­tä. Ylei­sö pää­si tes­taa­maan vesi­jet­te­jä sekä hyp­pää­mään Pot­na­pe­kan kyy­tiin Kel­lon ympäri.


Ei enää savu­ja silmille

Kau­ko Kor­va­la sat­tui useam­man­kin ker­ran näke­mään Praa­van uima­ran­nan luo­na Iin Oja­ky­läs­sä sijait­se­val­la laa­vul­la, kuin­ka merel­le päin aukea­val­la laa­vul­la tulis­te­le­vat per­heet sai­vat nuo­tios­ta savut silmilleen. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Mui­nais­mark­ki­noil­la näh­tiin tans­sia, kehä­rum­pu­ja ja miekkailua

Kie­ri­kin mui­nais­mark­ki­noil­la näh­tiin vii­kon­lop­pu­na pal­jon van­haa ja jotain uut­ta­kin. Vii­leäs­tä sääs­tä huo­li­mat­ta mark­ki­na­vä­ki valoi innok­kaas­ti savea ja askar­te­li kivi­ko­ru­ja. Läm­pi­mis­sä kota­ra­ken­nuk­sis­sa pääs­tiin toi­sen­lai­siin­kin tun­nel­miin — sha­maa­ni­ta­ri­noi­den aika­na kut­sut­tiin mui­nais­ta hen­keä, ja kehä­rum­mun säes­tyk­sel­lä lau­let­tiin kal­man balladi.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Kyl­mä sää ei Iin rok­kaa­jia hidastanut

Iin kuu­des, ensim­mäis­tä ker­taa kak­si­päi­väi­nen Piip­pu­rock juh­lit­tiin Ran­ta­kes­ti­läs­sä vii­me vii­kon­lop­pu­na. Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jä Johan­na Jak­ku-Hii­va­lan mukaan pai­kal­la kävi yhteen­sä noin 500 rokkaajaa. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Hau­ki­pu­taan ja Iin Poin­tit sul­ke­vat ovensa

SPR:n Point­­ti-kier­­rä­­tys­­myy­­mä­­lät Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä lopet­ta­vat toi­min­tan­sa. Toi­min­na­noh­jaa­ja Tuu­la Hei­ni­kos­ki Hau­ki­pu­taan Poin­tis­ta ker­too, että myy­mä­löi­den ovet sul­keu­tu­vat elo­kuun lop­puun mennessä.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Tie­to­vi­sa 6.8.2019

Kysy­myk­set

1. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nykyi­sin Oy. Tip­paus­toi­mis­to Ab.? 

2. Kenen tun­ne­tun suo­ma­lai­sen poi­kia ovat Nuut­ti, Matias ja Aaro? 

3. Mikä ihmi­sen elin tuot­taa insulinia? 

4. Mis­tä löy­tyy Suo­men pisin laskettelurinne? 

5. Kuin­ka mon­ta riis­tae­läin­tä suun­nil­leen on Suo­men met­säs­tys­lais­sa? a) 20, b) 40, c) 60, d) 80 

6. Mis­sä teh­tä­väs­sä toi­mi Vic­tor Hugon romaa­nin mukaan Qua­si­mo­do ‑nimi­nen henkilö? 

7. Min­kä his­to­rial­li­sen tapah­tu­man seu­rauk­se­na perus­tet­tiin Ilta Sano­mat v. 1932? 

8. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan parem­min sekä vihan­nek­se­na että maus­tee­na käy­tet­ty saksankumina? 

9. Min­kä tun­ne­tun yri­tyk­sen koti­paik­ka on Vie­re­män kun­ta Pohjois-Savossa? 

10. Mis­tä poh­jois­maas­ta on vaa­tea­lan yhtiö Var­ner-Grup­pen? a) Suo­mi, b) Ruot­si, c) Tans­ka, d) Norja