Kyl­mä sää ei Iin rok­kaa­jia hidas­ta­nut

Tunnelmia Piippurockin lauantai-illalta. Kuva: PIIPPUROCK

Iin kuu­des, ensim­mäis­tä ker­taa kak­si­päi­väi­nen Piip­pu­rock juh­lit­tiin Ran­ta­kes­ti­läs­sä vii­me vii­kon­lop­pu­na. Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jä Johan­na Jak­ku-Hii­va­lan mukaan pai­kal­la kävi yhteen­sä noin 500 rok­kaa­jaa.

– Ihmi­set oli­vat iloi­sel­la ja hyväl­lä fii­lik­sel­lä lii­ken­tees­sä, eikä jär­jes­tys­häi­riöi­tä juu­ri­kaan ollut, Jak­ku-Hii­va­la kom­men­toi.

Jak­ku-Hii­va­lan mukaan eten­kin per­jan­tain kome­diaklu­bis­ta on saa­tu posi­tii­vis­ta palau­tet­ta niin ylei­sön kuin esiin­ty­jien­kin puo­lel­ta. Lähes kaik­ki per­jan­tain liput saa­tiin myy­tyä.

– Lau­an­tai­na ilma oli kyl­mä, mut­ta vet­tä ei sata­nut. Vii­leys ei onnek­si juh­la­kan­saa tun­tu­nut hait­taa­van.

Jak­ku-Hii­va­la ker­too, että tapah­tu­ma pyri­tään jat­kos­sa­kin jär­jes­tä­mään kak­si­päi­väi­se­nä, mut­ta takei­ta ensi vuo­des­ta ei vie­lä ole.

– Nyt alam­me las­kea kas­sat ja kat­soa, mihin rah­keet ensi vuon­na riit­tä­vät.