Ohjel­ma, mark­ki­na­myy­jät ja tut­ta­vat vetä­vät Kii­min­ki­päi­vil­le

Kiiminkipäivillä oli viikonvaihteessa ohjelmaa perinteisesti kaikenikäisille. Lauantaina esiintymislavan eteen keräsivät eniten väkeä Rantapohjan vieras koomikko Matti Patronen sekä lapsiyleisöä viihdyttänyt Simosaurus, joka kävi ennen esitystään katsomossa lyömässä ylävitosia.

Kii­min­ki­päi­vil­lä lau­an­tai­na yhden aikaan Lii­sa Miik­ki oli jo käyt­tä­nyt lap­sen­las­tan­sa Elvii­raa pomp­pu­lin­nas­sa ja ponia­je­lul­la. Sen jäl­keen he oli­vat täyt­tä­neet koju­jen kil­pai­lu­ku­pon­ke­ja sekä osta­neet kark­kia, mak­ka­raa ja pil­li­me­hua. Sit­ten oli­kin aika istua esiin­ty­mis­la­van eteen odot­ta­maan Simo­sau­rus­ta.

– Olen käy­nyt tääl­lä var­maan aina, kun näi­tä on jär­jes­tet­ty. Kii­min­gis­sä ei juu­ri ole mitään veto­nau­lo­ja tämän tapah­tu­man lisäk­si. Tääl­lä näkee sel­lai­sia­kin tut­tu­ja, joi­ta ei muu­ten tule tavat­tua, Miik­ki ker­toi.

Lii­sa Miik­ki on käy­nyt Kii­min­ki­päi­vil­lä “mel­kein aina”. Täl­lä ker­taa muka­na oli lap­sen­lap­si Elvii­ra.

Tapah­tu­man jär­jes­tä­jän, Kii­min­gin Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Mii­ka Suti­nen oli tyy­ty­väi­nen Kii­min­ki­päi­vien kul­kuun.

– Etu­kä­teen mie­tim­me, miten vie­res­sä ole­va kou­lun raken­nus­työ­maa vai­kut­taa jär­jes­te­lyi­hin. Hyväs­sä yhteis­työs­sä saim­me kui­ten­kin kai­ken jär­jes­ty­mään.

Kii­min­ki­päi­viä vie­tet­tiin nyt 45.ttä ker­taa. Tapah­tu­ma alkoi pie­ni­muo­toi­sis­ta mes­suis­ta, jois­ta se on kas­va­nut kol­mi­päi­väi­sek­si moni­puo­li­sek­si tapah­tu­ma­ryp­pääk­si. Yksi Kii­min­ki­päi­vien pit­käi­käi­sim­mis­tä ohjel­ma­nu­me­rois­ta on nau­lan­lyön­nin SM-kisat.

Ilma­ri Hyvä­ri­nen (oik.) mit­taa kuin­ka syväl­le Kari Tirin lyö­mä nau­la uppo­si.

– Tämä on jo 36. ker­ta nau­lan­lyön­ti­ki­so­ja. Aita­vaa­ran Alvar nämä aloit­ti Lion­sien nimis­sä. Kun tapah­tu­ma mei­na­si heil­tä lop­pua muu­ta­man vuo­den kulut­tua, toim­me me Kii­min­gin Urhei­li­joi­den ylei­sur­hei­lu­jaos­to nämä jär­jes­tääk­sem­me. Vii­me vuon­na näi­tä ei pidet­ty, mut­ta ylei­sön pyyn­nös­tä olem­me tääl­lä taas, ker­toi Eero Esko­la.

Yhteis­työ­tä ja valin­to­ja

Kii­min­gin oma kan­san­edus­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu koros­ti ter­veh­dys­san­nois­saan yhteis­työn mer­ki­tys­tä.

– Meil­lä on Suo­mes­sa pää­osin asiat hyvin, mut­ta aina on toki paran­net­ta­vaa. Sen eteen on teh­tä­vä työ­tä yhdes­sä. Mei­dän on kyet­tä­vä teke­mään yhteis­työ­tä myös eri taval­la ajat­te­le­vien kans­sa.

Ait­ta­kum­pu kävi puhees­saan läpi hal­li­tus­oh­jel­maan kir­jat­tu­ja paran­nuk­sia niin van­hus­ten kuin lap­si­per­hei­den­kin arkeen. Hal­li­tus­oh­jel­maan koh­dis­tet­tu­ja toi­vei­ta kävi läpi puheen­vuo­ros­saan myös Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Jus­si Rii­ko­nen. Hän tote­si, että kun yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set ovat kun­nos­sa, tuo se hyvin­voin­tia koko yhteis­kun­nal­le. Hän muis­tut­ti myös kulut­ta­jien omien valin­to­jen mer­ki­tyk­ses­tä.

– Omil­la valin­noil­lam­me pys­tym­me vai­kut­ta­maan, mitä pal­ve­lui­ta omal­ta paik­ka­kun­nal­tam­me saam­me. On help­po vali­ta tutut tuot­teet omal­ta tutul­ta kaup­pi­aal­ta.

Kii­min­gin apteek­ki vuo­den yri­tys

Kii­min­gin vuo­den yrit­tä­jä­pal­kin­non sai tänä vuon­na Kii­min­gin apteek­ki. Pal­kin­non vas­taa­not­ta­nut apteek­ka­ri Ant­ti Lau­ri­kai­nen pitää apteek­ki­työs­sä par­haa­na asiak­kaan aut­ta­mis­ta yhteis­työs­sä hen­ki­lö­kun­nan kans­sa.

Kii­min­gin Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Mii­ka Suti­nen, Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Jus­si Rii­ko­nen ja Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Juha Hän­ni­nen pal­kit­si­vat vuo­den yrit­tä­jän Ant­ti Lau­ri­kai­sen.

– Tyy­ty­väi­nen asia­kas on paras­ta palau­tet­ta, mitä voim­me saa­da, Lau­ri­kai­nen sanoi ja tote­si pal­kin­non kuu­lu­van yhtä lail­la hänen yrit­tä­jä­puo­li­sol­leen Min­na-Lii­sa Lau­ri­kai­sel­le sekä koko aptee­kin hen­ki­lö­kun­nal­le.

Kii­min­gin aptee­kis­sa ja Jää­lin sivuap­tee­kis­sa työs­ken­te­lee yhteen­sä 12–15 hen­ki­löä tilan­tees­ta riip­puen. Lau­ri­kai­nen on toi­mi­nut Kii­min­gis­sä apteek­ka­ri­na vuo­des­ta 2016. Sitä ennen hän oli apteek­ka­ri­na Yli­tor­nios­sa.

– Aloit­taes­sam­me Kii­min­gin aptee­kis­sa muu­tim­me uusiin ajan­mu­kai­siin toi­mi­ti­loi­hin ja otim­me käyt­töön varas­to­ro­bo­tin tehos­ta­maan toi­min­taa. Vii­me aikoi­na olem­me kehit­tä­neet toi­min­taa edel­leen muun muas­sa uusi­mal­la tie­to­jär­jes­tel­miä.

Väki viih­tyi Kii­min­ki­päi­vil­lä koleas­ta ilmas­ta huo­li­mat­ta.

Tänä vuon­na 50 vuot­ta täyt­tä­vän Ran­ta­poh­jan kut­su­ma­na vie­raa­na alu­een kesä­juh­lis­sa on esiin­ty­nyt koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen (oik.). Kuvas­sa Pat­ro­nen, Ran­ta­poh­jan toi­mi­tus­joh­ta­ja-pää­toi­mit­ta­ja Pek­ka Kevä­jär­vi ja ilmoi­tus­myy­jä Tei­ja Mart­ti­la.