Lumik­ki ja seit­se­män kää­piö­tä val­loit­ta­vat Onnelan

Hau­ki­pu­taan Myl­ly­teat­te­rin vuo­den 2018 kesä­teat­te­rie­si­tys Lumik­ki ja seit­se­män kää­piö­tä saa ensi-iltan­sa lau­an­tai­na 7.7. Esi­tys näh­dään Loma­ko­ti Onne­lan upeas­sa piha­pii­ris­sä Kii­min­ki­joen var­rel­la Hau­ki­pu­taan Asemakylässä.

Jo kym­me­net­tä vuot­ta toi­mi­va ja nyt nel­jän­nen kesä­teat­te­rie­si­tyk­sen val­mis­ta­nut  Myl­ly­teat­te­ri koos­tuu uusis­ta ja van­hois­ta har­ras­ta­jis­ta. Muka­na on kym­me­nen näyttelijää.

Lumik­ki ja seit­se­män kää­piö­tä vali­koi­tui tämän­ke­säi­sek­si esi­tyk­sek­si sik­si, että koko per­heel­le sopi­vat klas­si­kot istu­vat myös kesä­teat­te­rie­si­tyk­sik­si hyvin ja nii­tä halu­taan nähdä.

– Kun­non klas­sik­ko­sa­duis­ta löy­tyy aina hyvän ja pahan ris­ti­rii­ta – lop­pua pal­jas­ta­mat­ta, yleen­sä hyvä voit­taa, kiteyt­tää ohjaa­ja Han­nu Päk­ki­lä. Kat­so­jat voi­vat saa­da voi­maa myös sii­tä, että arjen haas­teis­sa ja vai­keis­sa­kin elä­män­ti­lan­teis­sa voi  uskoa hyvän lopul­ta voittavan.

Näy­tel­mää esi­te­tään kym­me­nen ker­taa. Paik­ka on uusi, aiem­mat kesä­teat­te­rie­si­tyk­set ovat olleet San­ta­hol­mal­la.  Han­nu Päk­ki­lä on tyy­ty­väi­nen esi­tys­paik­kaan, joka sijait­see luon­non­kau­niil­la estra­dil­la, idyl­li­sen Onne­lan mil­jöös­sä ja upean Kii­min­ki­joen taus­toit­ta­ma­na.  Piha­pii­riin siir­re­tään nouse­va kat­so­mo ja teat­te­ri­kah­vi­la toi­mii Loma­ko­ti Onne­lan pää­ra­ken­nuk­ses­sa, kah­vi­pis­tei­tä lai­te­taan lisäk­si myös ulos pihapiiriin.

Lisää Ran­ta­poh­jas­sa tors­tai­na 5.7.