Laa­ja­kais­ta­verk­ko­jen uusi tukioh­jel­ma käynnistyi

Uudes­sa Tra­fico­min tukioh­jel­mas­sa laa­ja­kais­ta­verk­ko­jen raken­ta­mi­seen on varat­tu vii­si mil­joo­naa euroa. Tukea suun­na­taan alueil­le, joil­le ei ole tulos­sa kau­pal­li­ses­ti nope­aa laa­ja­kais­taa ennen vuot­ta 2025.

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­ficom alkoi myön­tää tukea tämän vuo­den alus­sa. Tuen pii­riin kuu­lu­vat vaki­tuis­ten asun­to­jen, yri­tys­ten ja jul­kis­hal­lin­non toi­mi­paik­ko­jen lisäk­si myös vapaa-ajan asun­not. Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to on akti­voi­nut kun­tia laa­ja­kais­tan raken­ta­mi­ses­sa aikai­sem­man ohjel­man aika­na. Laa­ja­kais­ta­ra­ken­ta­mi­sen tar­ve ei kui­ten­kaan ole päät­ty­nyt ja jat­ku­vaa kehit­tä­mis­tä tar­vi­taan edel­leen, tote­si maa­kun­ta­hal­li­tus kokouksessaan.

Oulun kau­pun­ki ryh­tyy mak­sa­maan pai­kal­lis­ten laa­ja­kais­ta­hank­kei­den edis­tä­mi­sek­si mää­rä­ai­kais­ta laa­ja­kais­ta­tu­kea. Mää­rä­ra­haa vara­taan vuo­sil­le 2021–2022 yhteen­sä 500 000 euroa. Tuki on tar­koi­tet­tu pai­kal­lis­ten laa­ja­lais­ta­hank­kei­den rakentamiseen.

Laa­ja­kais­ta­tu­ki on haet­ta­vis­sa ajal­la 1.1.–31.5.2021. Pit­käl­lä hakua­jal­la halu­taan tur­va­ta riit­tä­vä val­mis­te­luai­ka haki­joi­den sel­vi­tys­ten ja suun­ni­tel­mien teke­mi­sel­le. Vapaa­muo­toi­ses­sa laa­ja­kais­ta­tu­ki­ha­ke­muk­ses­sa tulee esit­tää tuen pii­riin haet­ta­van laa­ja­kais­ta­hank­keen suun­ni­tel­ma ja kus­tan­nusar­vio sekä kulut­ta­jil­le tar­jot­ta­vat laa­ja­kais­ta­tuot­teet. Laa­ja­kais­ta­tuen myön­tä­mi­ses­tä päät­tää kau­pun­gin­hal­li­tus. Oulun laa­ja­kais­ta­tues­ta löy­tyy lisä­tie­to­ja osoit­tees­ta https://www.ouka.fi/laajakaistatuki .