Iso huu­me­jut­tu syyteharkintaan

Oulun polii­si on saa­nut val­miik­si tör­kei­tä huu­mausai­ne­ri­kok­sia sisäl­tä­vän jut­tu­ko­ko­nai­suu­den esi­tut­kin­nan. Oulun polii­si­lai­tok­sen jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta tut­ki­vas­sa ryh­mäs­sä on ollut maa­lis­kuus­ta 2021 saak­ka tut­kit­ta­va­na tör­keä huu­mausai­ne­ri­kos­ten koko­nai­suus, jon­ka epäil­lään ole­van osa orga­ni­soi­tua jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta. Esi­tut­kin­nas­sa on ollut usei­ta rikok­ses­ta epäil­ty­jä, heis­tä osa on edel­leen vangittuna.

Polii­sin mukaan kysees­sä on vaka­va rikos­ko­ko­nai­suus kun ote­taan huo­mioon huu­mausai­nei­den mää­rä ja laa­tu. Huu­mausai­nei­ta on myy­ty ja levi­tet­ty Oulun seu­dul­la. Esi­tut­kin­nan aika­na polii­sin taka­va­ri­koi­mien huu­mausai­nei­den mää­rä on huo­mat­ta­va ja nii­den katu­kaup­pa-arvon arvioi­daan ole­van usei­ta sato­ja tuhan­sia euroja.

Esi­tut­kin­ta on val­mis­tu­nut ja jut­tu on siir­ty­nyt syy­te­har­kin­taan. Asia käsi­tel­lään Oulun kärä­jä­oi­keu­des­sa syys­kuun aikana.