Kui­va­nie­men mark­ki­nat Ran­ta­poh­jan alu­een suu­rin kesä­ta­pah­tu­ma

Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­nat ovat ylei­sö­mää­räl­tään Ran­ta­poh­jan alu­een suu­rin kesä­ta­pah­tu­ma. Tänä kesä­nä 34. ker­taa jär­jes­tet­tä­vät mark­ki­nat kerää­vät yli 7 000 kävi­jää.

Kui­va­nie­men Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Ari Kaak­ku­ri­nie­mi on ollut muka­na mark­ki­noil­la joka vuo­si, ensin ylei­sö­nä ja 90-luvul­ta läh­tien jär­jes­tä­jä­nä.

– Ensim­mäi­se­nä vuon­na tapah­tu­ma jär­jes­tet­tiin mes­sui­na, jos­sa oli lipun­myyn­ti­kin. Pai­kal­li­set yrit­tä­jät esit­te­li­vät siel­lä toi­min­taan­sa. Se oli­kin ainoa ker­ta, jol­loin tapah­tu­maan myy­tiin lip­pu­ja.

Mark­ki­naoh­jel­mas­ta Kaak­ku­ri­nie­men mie­leen on jää­nyt eri­tyi­ses­ti heli­kop­te­ri­len­nä­tys.

– Muu­ta­ma­na vuon­na 90-luvul­la urhei­lu­ken­täl­tä läh­ti ylei­sö­len­nä­tyk­siä. Niil­tä on muka­via muis­to­ja, kun sai kat­soa pitä­jää lin­nun­sil­min. Monet puhu­ja­na olleet polii­ti­kot ovat myös jää­neet mie­leen.

Kaak­ku­ri­nie­mi ker­too, että yrit­tä­jien ja kun­nan jär­jes­tä­mät pitä­jä­päi­vät suju­vat yleen­sä jo rutii­nil­la.

– Kun­nan osuus jär­jes­te­lyis­sä on tär­keä, kun näis­tä on pai­su­nut näin­kin iso tapah­tu­ma. Toi­von mukaan nämä saa­daan jat­kos­sa­kin jär­jes­tet­tyä.

Tänä vuon­na 20.–21.7. jär­jes­tet­tä­vil­lä pitä­jä­mark­ki­noil­la esiin­ty­vät Eini, tai­ku­ri Roo­pe Yli­ta­lo sekä Ran­ta­poh­jan 50-vuo­tis­vie­raa­na koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen. Mark­ki­na­myy­jiä on pai­kal­la yli sata. Jo perin­tei­seen tapaan mark­ki­noil­le pää­see myös lät­tä­ha­tul­la.

– Nyt saim­me Por­Ha ry:n jär­jes­tä­mä lät­tä­hat­tu­kul­je­tuk­sen Oulus­ta ja Kemis­tä lau­an­tail­le, kun se aiem­min on ollut sun­nun­tai­na. Muu­ten­kin olem­me lisän­neet sun­nun­tail­le ohjel­maa, Kaak­ku­ri­nie­mi ker­too.