Koro­na­ro­ko­tuk­set avau­tu­vat nuo­ril­le Oulussa

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien 12–15-vuotiaiden nuor­ten koro­na­ro­ko­tuk­set alka­vat Oulussa.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ikä­ra­jaa las­ke­taan samal­la mui­den roko­tet­ta­vien osal­ta 16 vuot­ta täyttäneisiin.

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien 12–15-vuotiaiden nuor­ten koro­na­ro­ko­tuk­set aloi­te­taan THL:n suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti. Roko­tuk­sis­sa käy­te­tään Bion­tech-Pfize­rin koronarokotetta.

16 vuot­ta täyt­tä­nei­den ja sitä van­hem­pien roko­tuk­sis­sa käy­te­tään Bion­tech-Pfize­rin rokot­teen lisäk­si Moder­nan roko­tet­ta, jota anne­taan vain yli 18-vuotiaille.

Koro­na­ro­ko­tus on vapaa­eh­toi­nen. Alai­käi­nen voi päät­tää rokot­teen otta­mi­ses­ta itse, jos rokot­ta­ja arvioi nuo­ren ole­van riit­tä­vän kyp­sä teke­mään pää­tök­sen. Jos nuo­ri ei ole kyke­ne­vä tai halu­kas päät­tä­mään roko­tuk­ses­taan itse, rokot­ta­mi­seen kysy­tään suos­tu­mus­ta huol­ta­jil­ta. Jos nuo­rel­la on useam­pi kuin yksi huol­ta­ja, tar­vi­taan suos­tu­mus rokot­ta­mi­seen kai­kil­ta huoltajilta.

Roko­tus­ta var­ten aika vara­taan etu­kä­teen hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen net­tia­jan­va­rauk­ses­ta (vaa­tii tun­nis­tau­tu­mi­sen) tai puhe­li­mit­se koro­na­ro­ko­tea­jan­va­rauk­ses­ta p. 08 558 41415 ma–to kel­lo 8–16, pe kel­lo 8–15.

Huol­ta­ja voit vara­ta net­tia­jan­va­rauk­sen kaut­ta ajan 12–17-vuotiaalle vain sil­loin, jos nuo­ri on anta­nut luvan tähän ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta on sen mer­kin­nyt potilastietojärjestelmään.

Lisää tie­toa: www.ouka.fi/koronarokotukset