Rau­tail­miö tut­kit­ta­vak­si Jää­lin­jär­ven valuma-alueella

Jäälinjärven kunnostustöitä on tehty jo kymmenen vuoden ajan. Nyt päästään pureutumaan rautailmiöön, sillä raudan kulkeutuminen järveen on massiivista. Kuvassa Jouko Uusitalo pumppaa rautapitoista lietettä pois Kokkohaaran kosteikolla. (Kuva: Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys)Jäälinjärven kunnostustöitä on tehty jo kymmenen vuoden ajan. Nyt päästään pureutumaan rautailmiöön, sillä raudan kulkeutuminen järveen on massiivista. Kuvassa Jouko Uusitalo pumppaa rautapitoista lietettä pois Kokkohaaran kosteikolla. (Kuva: Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys)

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus on myön­tä­nyt Oulun yli­opis­tol­le kol­mi­vuo­ti­sen rahoi­tuk­sen rau­tail­miön tut­ki­mi­seen Jää­lin­jär­ven valu­ma-alu­eel­la. Rau­dan kul­keu­tu­mi­nen Jää­lin­jär­veen on mas­sii­vis­ta eikä sitä ole yhdis­tyk­sen toi­min saa­tu riit­tä­väs­ti hal­lin­taan. Ilmi­öön liit­tyy myös vesi­pro­ses­se­ja, jois­ta ei ole tar­peek­si tut­ki­mus­tie­toa. Rau­taa ei ole aiem­min koet­tu val­ta­kun­nal­li­ses­ti kiin­nos­ta­vak­si, kos­ka sitä ei pide­tä eliös­töl­le eri­tyi­sen haitallisena.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus