Koro­nae­pi­de­mia toi haas­tei­ta kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den kevää­seen

Oulun kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lut toteut­ti tou­ko­kuus­sa kyse­lyn koro­nae­pi­de­mian vai­ku­tuk­sis­ta kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den työs­ken­te­ly­mah­dol­li­suuk­siin. Kyse­ly suun­nat­tiin kult­tuu­ria­vus­tuk­sia vuon­na 2020 saa­neil­le toi­mi­joil­le, tai­te­li­joil­le ja tapah­tu­mien jär­jes­tä­jil­le. Vas­taa­jia oli yhteen­sä 59, jois­ta 47 % oli tai­te­li­joi­ta, 32 % kult­tuu­ria­lan yhdis­tyk­siä ja loput työ­ryh­miä.

Kyse­lys­tä ilme­nee, että koro­nae­pi­de­mi­aan liit­ty­vil­lä rajoi­tuk­sil­la on ollut suu­ri vai­ku­tus vas­taa­jien toi­min­taan, ja yli 80 %:lla toi­min­ta on kes­key­ty­nyt koko­naan tai osit­tain. Tapah­tu­mien, fes­ti­vaa­lien ja esi­tys­toi­min­nan aika­tau­lut ovat muut­tu­neet, min­kä myö­tä toi­min­taa on jou­dut­tu siir­tä­mään tai jopa koko­naan peru­maan. Myös yhdis­tys­ten tuot­ta­maa har­ras­tus­toi­min­taa (esim. kuo­rot) on perut­tu. Kou­lui­hin, päi­vä­ko­tei­hin ja hoi­va­lai­tok­siin suun­ni­tel­tu­ja vie­rai­lu­ja ei voi­nut kevään aika­na jär­jes­tää, ja nii­hin myön­net­ty­jä avus­tuk­sia pyri­tään käyt­tä­mään samaan tar­koi­tuk­seen myö­hem­min.

Peruu­tuk­set ja uudel­leen orga­ni­soi­mi­nen ovat olleet työ­läi­tä, ja tilan­ne koko­nai­suu­des­saan on tuo­nut epä­var­muut­ta yhdis­tys­ten ja tai­teen ammat­ti­lais­ten toi­min­taan.

Monet kult­tuu­ria­vus­tus­ten saa­jat ovat kui­ten­kin kevään aika­na kehit­tä­neet vir­tu­aa­li­sia esi­tyk­siä ja teke­mis­tä kor­vaa­maan peruun­tu­nei­ta tapah­tu­mia ja toi­min­taa: ver­kos­sa on jul­kais­tu aktii­vi­ses­ti esi­mer­kik­si strii­me­jä ja teos­tal­tioin­te­ja. Vir­tu­aa­lis­ta kult­tuu­ri­si­säl­töä on tuo­tet­tu osin juu­ri kult­tuu­ria­vus­tus­ten tur­vin.

Monet toi­mi­jat ovat olleet tilan­tees­sa, jos­sa talou­del­li­sia mene­tyk­siä on tul­lut, kun tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä on ehti­nyt tul­la kulu­ja mut­ta lip­pu­tu­lot ovat jää­neet saa­mat­ta. Kau­pun­gin kult­tuu­ria­vus­tuk­set ovat kyse­lyn mukaan tuo­neet perus­tur­vaa toi­min­nan jat­ku­mi­seen ja sen suun­nit­te­luun sekä tai­teen ammat­ti­lais­ten työs­ken­te­lyyn.

Oulun kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lut on jat­ka­nut vuo­den 2020 avus­tus­ten käyt­tö­ai­kaa vuo­den 2021 kesä­kuul­le saak­ka, ja myön­net­ty­jen avus­tus­ten käyt­tö­pe­ri­aat­tei­siin on lisät­ty jous­ta­vuut­ta. Kyse­lyyn vas­tan­neet ker­to­vat, että kult­tuu­ria­vus­tuk­set on mah­dol­lis­ta käyt­tää alku­pe­räi­seen tai lähel­lä sitä ole­vaan tar­koi­tuk­seen jat­ke­tul­la käyt­tö­ajal­la.

Kyse­lys­sä tie­dus­tel­tiin myös kehi­ty­seh­do­tuk­sia yhteis­työ­hön Oulun kau­pun­gin kans­sa. Vas­tauk­sis­sa nousi esil­le muun muas­sa toi­ve tilois­ta, jot­ka oli­si­vat tai­teen ja kult­tuu­rin käy­tös­sä ja mah­dol­lis­tai­si­vat myös vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja koh­taa­mi­sen kau­pun­ki­lais­ten kans­sa. Kau­pun­gil­ta toi­vot­tai­siin lisäk­si tukea oulu­lai­sen tai­teen esiin nos­ta­mi­seen ja sii­tä vies­ti­mi­seen, samoin kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den väli­sen yhtey­den­pi­don ja yhteis­työn kehit­tä­mi­seen.

– Kyse­ly antoi meil­le pal­jon arvo­kas­ta tie­toa toi­mi­joi­den tilan­tees­ta ja myös toi­veis­ta kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den suun­taan. Jat­kam­me näi­den edis­tä­mis­tä yhteis­työs­sä toi­mi­joi­den kans­sa, kun tur­val­li­suus­oh­jeis­tuk­set taas sal­li­vat kult­tuu­ri- ja tapah­tu­ma­toi­min­nan jat­ku­mi­sen, kult­tuu­ri­ta­lo Val­veen joh­ta­ja ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Arja Huo­ta­ri ker­too.