Koi­te­li elää laa­je­nee man­te­reel­le

Koiteli elää ry:n Antti Kontio, Kirsi Eskola ja Mari Järvinen sekä Oulun telttavuokrauksen Tomi Käsmä valmistelivat festarialueen rakentamista Koitelissa keskiviikkona aamusta. Mukana hommissa oli myös Antti Kontion ja festivaalijohtaja Sirpa Eskolan tytär Asta Kontio.

Jo kah­dek­sa­na vuon­na lop­puun­myy­dyl­lä Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lil­la esiin­ty­vät lau­an­tai­na muun muas­sa Vesa-Mat­ti Loi­ri, Ismo Alan­ko, Elli­noo­ra ja Ves­te­ri­nen. Fes­ta­ria­luet­ta on alet­tu raken­taa vii­kon puo­li­vä­lis­sä Koi­te­liin.

Koi­te­lin oma pie­ni­suu­ri fes­ti­vaa­li uudis­taa tänä vuon­na fes­ti­vaa­lia­luet­taan mer­kit­tä­väs­ti. Koko­nai­suus tulee laa­je­ne­maan ete­lä­puo­len man­te­reel­le isoon telt­taan raken­net­ta­van ja tun­tia ennen itse fes­ti­vaa­lia avau­tu­van loun­gea­lu­een ver­ran.

Loun­gen esiin­ty­jiä ovat muun muas­sa oulu­lais-rans­ka­lai­nen Nor­dic View sekä hel­sin­ki­läi­nen Var­vun Kam­pi. Koi­te­li elää -loun­gen ja fes­ti­vaa­lin pää­alu­een väli tai­te­taan komei­den kos­ki­mai­se­mien kes­kel­lä sil­taa pit­kin. Myös sil­ta kuu­luu annis­ke­lua­lu­ee­seen.

– Eri­tyi­ses­ti minua tämän vuo­den fes­ti­vaa­lis­sa ilah­dut­taa se, että uusi alue vai­kut­taa tosi hyväl­tä. Se antaa mah­dol­li­suu­den uuden­lai­sel­le musii­kil­le. Samal­la saam­me koko­naan eril­li­sen ruo­kai­lua­lu­een. Syn­tyy hie­man isom­man fes­ta­ria­lu­een tun­nel­maa, ker­too fes­ti­vaa­li­joh­ta­ja Sir­pa Esko­la.

Korusar­ja ja
oma bii­si

Koi­te­li elää jat­kaa omaa koru­ko­koel­maan­sa jul­kai­se­mal­la uuden kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta val­mis­te­tun Räsy-korusar­jan yhdes­sä Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä­kin vai­kut­ta­van Venka&Vinkan kans­sa.

Jää­lin Väli­ky­läs­sä koru­ja val­mis­ta­van Nika­ma Desig­nin kans­sa aiem­min jul­kais­tut ja Poh­jois-poh­jan­maan museon kokoel­maan­kin oste­tut Koi­te­li elää — korut ovat niin ikään edel­leen myös myyn­nis­sä.

– Koi­te­li elää ry on tänä vuon­na teh­nyt musii­kil­li­ses­ta yhteis­työ­tä Tuo­hi­maa-bän­din kans­sa, joka on levyt­tä­nyt fes­ti­vaa­leil­la perin­tei­ses­ti yhdes­sä lau­le­tun Kii­min­ki­jo­ki-bii­sin. Kap­pa­le on hen­ki­lö­koh­tai­nen tapah­tu­mal­le ja sen teki­jöil­le ihan jo sen­kin vuok­si, että fes­ti­vaa­lia­lue on saa­res­sa kes­kel­lä edel­lä mai­nit­tua jokea. Bii­si jul­kais­taan säh­köi­sis­sä kana­vis­sa fes­ti­vaa­li­vii­kol­la. Video, joka sisäl­tää bii­sin lisäk­si kau­nii­ta fes­ti­vaa­li­muis­to­ja, jul­kais­taan tapah­tu­man jäl­keen, ker­too Sir­pa Esko­la.

Hänen mukaan­sa fes­ta­rin val­mis­te­lut ovat suju­neet hie­nos­ti, ellei ote­ta lukuun fes­ti­vaa­li­joh­ta­jan mur­tu­nut­ta ja leik­kauk­seen jou­tu­nut­ta jal­kaa. Vapaa­eh­toi­set saa­vat Esko­lal­ta kii­tok­set sii­tä, että poik­keus­ti­lan­tees­sa apua on löy­ty­nyt.

– Toi­von, että toi­vun leik­kauk­ses­ta ja pää­sen pai­kal­le aina­kin kuun­te­le­maan tämän sykäh­dyt­tä­vän Kii­min­ki­joen yhteis­lau­lun. En haluai­si mil­lään jät­tää sitä het­keä väliin. Myös Vesa-Mat­ti Loi­ria haluai­sin tie­tys­ti kuul­la.

Ran­ta­poh­ja on Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lien yhteis­työ­kump­pa­ni. Tämän vuo­den fes­ti­vaa­li­leh­ti on aiem­pien vuo­sien tapaan ran­ta­poh­ja­lais­ten käsia­laa.

Kii­min­ki­jo­ki ja kau­nis Koi­te­li ovat tun­nel­mal­li­nen ympä­ris­tö Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lil­le.