Vil­kas raken­ta­mi­nen työl­lis­tää ammat­ti­kou­lus­ta val­mis­tu­via

Pintakäsittelyalan opiskelijat harjoittelevat tapetointia ja maalausta harjoitustiloissa ennen asiakkaan huoneistoon siirtymistä. Susanna Tervonen toimii rakennusalan koulutuspŠŠäällikkönä OSAOn Haukiputaan yksikössä.

Uudet opis­ke­li­jat aloit­ti­vat vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na OSAOn Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä. Raken­nusa­lan noususuh­dan­teen myö­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la on kysyn­tää muun muas­sa pin­ta­kä­sit­te­ly­alan osaa­jis­ta. Ammat­tio­pis­toon on voi­nut tam­mi­kuun alus­ta läh­tien hakea ympä­ri vuo­den. Alku­vuo­des­ta jul­kais­tun Poh­jois-Poh­jan­maan ammat­ti­ba­ro­met­rin (I/2018) mukaan pin­ta­kä­sit­te­ly­alan ammat­ti­lai­sis­ta, kuten lat­tian­pääl­lys­tä­jis­tä sekä raken­nus­maa­la­reis­ta, on pulaa maa­kun­nan alu­eel­la. Taus­tal­la on Oulun seu­dun voi­ma­kas raken­ta­mi­nen. Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus