Kir­jas­to ja asu­kas­tu­pa Jatu­liin?

Vahdinvaihto. Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajana toiminut Kaarina Torro onnittelee uutta "veturia" Kullervo Rauhalaa.

Siir­tyy­kö Hau­ki­pu­taan kir­jas­to Jatu­liin? Tulee­ko sin­ne asu­kas­tu­pa tai kun­ta­lais­ten olo­huo­ne? Näi­tä asioi­ta poh­dit­tiin Hau­ki­pu­taan asu­ka­sil­las­sa. Kir­jas­ton muut­to nykyi­sel­tä kes­kei­sel­tä pai­ka­taan Joke­lan­tien var­rel­ta ei saa­nut kan­na­tus­ta. Kir­jas­ton säi­ly­mi­sen puo­les­ta nykyi­sel­lä pai­kal­laan kerä­tään myös nimiadres­sia.

Kor­vaa­via tilo­ja kir­jas­tol­le ja myös Oulu10:lle sel­vi­te­tään Jatu­lin perus­kor­jauk­sen suun­nit­te­lun yhtey­des­sä.

Kuusi vuot­ta toi­mi­neet suur­aluei­den yhteis­työ­ryh­mät lak­kaa­vat ja tilal­la aloit­ta­vat asu­ka­sil­lat. Yhteis­työ­ryh­män puheen­joh­ta­ja­na alus­ta asti toi­mi­nut Kaa­ri­na Tor­ro jät­ti täs­sä sau­mas­sa veto­vas­tuun. Asu­kas­toi­min­taan ja -iltoi­hin ei vali­ta var­si­nai­sia puheen­joh­ta­jia, vaan yhteys­hen­ki­löi­tä.  Uudek­si Hau­ki­pu­taan “vetu­rik­si” valit­tiin Kul­ler­vo Rau­ha­la.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta tiis­tai­na 27.11.