Kiin­nos­tai­si­ko saa­da ajo­kort­ti jo 17-vuo­ti­aa­na?

Ajo­kor­tin on voi­nut van­han ajo­kort­ti­lain mukaan saa­da jo 17-vuo­ti­aa­na, jos sil­le on ollut eri­tyi­sen pai­na­vat syyt. Hei­nä­kuus­sa 2018 astui voi­maan uusi ajo­kort­ti­la­ki, joka teki poik­keus­lu­van saa­mi­sen huo­mat­ta­vas­ti entis­tä hel­pom­mak­si. Eri­tyi­sen pai­na­vien syi­den sijas­ta riit­tä­vät nyt eri­tyi­set syyt. Tämä näkyy myös Tra­fin myön­tä­mien ikä­poik­keus­lu­pien mää­ris­sä. Van­han lain aikaan 17-vuo­tiail­le myön­net­tiin ajo­kort­te­ja pää­sään­töi­ses­ti alle 10 vuo­des­sa. Uuden lain tul­tua voi­maan lupia myön­net­tiin nel­jän ensim­mäi­sen kuu­kau­den aika­na 800.

Poik­keus­lu­paa hae­taan haki­jan ja hänen huol­ta­jan­sa yhtei­sel­lä hake­muk­sel­la.

– Poik­keus­lu­paa voi­daan hakea aikai­sin­taan nel­jä kuu­kaut­ta ennen ja se voi­daan myön­tää aikai­sin­taan kol­me kuu­kaut­ta ennen kuin ajo­kort­tia hake­va täyt­tää 17 vuot­ta. Kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon, myös teo­ria­ko­kee­seen, pää­syn vähim­mäi­si­kä­vaa­ti­mus poik­keus­lu­val­la on 17 vuot­ta, Auto­lii­ton kou­lu­tus­pääl­lik­kö Tep­po Vesa­lai­nen ker­too.

Lais­sa sel­keät kri­tee­rit

Ajo­kort­ti­lain 97. pykä­läs­sä mää­ri­tel­lään ikä­poik­keus­lu­van saa­mi­sen perus­teet. Pykä­län mukaan eri­tyi­si­nä syi­nä haki­jan ajo­kort­ti­tar­vet­ta arvioi­taes­sa voi­daan ottaa huo­mioon pit­kät etäi­syy­det, käy­tet­tä­vis­sä ole­vat jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det ja mah­dol­li­suu­det nii­den käyt­töön. Samoin voi­daan ottaa huo­mioon muut kul­ku­yh­teyk­siin liit­ty­vät syyt, jot­ka ovat estee­nä työs­sä­käyn­tiin, työ­har­joit­te­luun ja opis­ke­luun liit­ty­vien tai mui­den vas­taa­vien vält­tä­mät­tö­mien mat­ko­jen teke­mi­sek­si. Eri­tyi­siä kul­ku­yh­teyk­siin liit­ty­viä syi­tä arvioi­taes­sa voi­daan ottaa huo­mioon myös ennal­ta arvaa­mat­to­mat muu­tok­set per­heen tilan­tees­sa sekä per­heen toi­men­tu­lon tur­vaa­mi­seen liit­ty­vät tar­peet.

Lisäk­si ajo­kort­ti on mah­dol­lis­ta saa­da 17-vuo­ti­aa­na, jos opis­ke­lee amma­til­li­ses­sa kul­jet­ta­ja­kou­lu­tuk­ses­sa, johon sisäl­tyy kuor­ma- tai lin­ja-auton ajo-oikeu­den suo­rit­ta­mi­nen. Opis­ke­lu on osoi­tet­ta­va oppi­lai­tok­sen anta­mal­la todis­tuk­sel­la teo­ria­ko­kee­seen tul­taes­sa. Sii­hen asti, kun­nes oppi­las täyt­tää 18 vuot­ta, ajo-oikeus oikeut­taa vain opis­ke­luun sisäl­ty­vään, työ­pai­kal­la jär­jes­tet­tyyn kou­lu­tuk­seen liit­ty­viin ajoi­hin. Ajos­sa on syy­tä pitää muka­na kou­lu­tus­to­dis­tus ja työs­sä­op­pi­mis­so­pi­mus.

Tus­kin nousee ilmiök­si

Vesa­lai­nen ei usko uuden lain suo­man mah­dol­li­suu­den ole­van kan­san kes­kuu­des­sa kovin hyvin tun­net­tu. Ilmiök­si kor­tin suo­rit­ta­mi­nen jo 17-vuo­ti­aa­na tus­kin nousee, vaik­ka mah­dol­li­suus tuli­si ylei­sem­pään­kin tie­toon.

– En usko sii­hen, kos­ka poik­keus­lu­pa­pää­tök­seen voi­daan liit­tää ehto vain tie­tyis­tä kul­je­tuk­sis­ta, joi­hin poik­keus­lu­pa oikeut­taa. Tiet­ty­jen ihmis­ten elä­mää hel­pot­ta­va vai­ku­tus täl­lä mah­dol­li­suu­del­la toki on. Uskon vakaas­ti, että vain ne yrit­tä­vät hank­kia poik­keus­lu­van, joil­la on sil­le todel­lis­ta tar­vet­ta.

Jos kor­tin kui­ten­kin 17-vuo­ti­aa­na saa, on poik­keus­lu­pa­pää­tös pidet­tä­vä ajos­sa muka­na. Muu­ten 17-vuo­ti­aan kort­ti on vas­taa­va kuin mui­den­kin, sitä ei esi­mer­kik­si voi menet­tää her­kem­min kuin mitään muu­ta­kaan ajo­kort­tia.

– Sinäl­lään kor­tin menet­tä­mi­seen päte­vät samat sään­nöt kuin 18-vuo­ti­aa­na hen­ki­lö­au­ton ajo­kor­tin suo­rit­ta­vil­la. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa kah­den vuo­den ajan jat­ku­vaa tiu­kem­paa kont­rol­lia.

Mikä­li tuo­na aika­na hank­kii itsel­leen ajo­kiel­lon, on aja­mi­sen jat­ka­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä uuden kul­jet­ta­jan ajo­kiel­toon mää­rää­mi­seen liit­ty­vän, nel­jän tun­nin kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen auto­kou­lus­sa.

Lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den ammat­ti­lai­se­na Vesa­lai­nen näkee teh­dyn muu­tok­sen posi­tii­vi­se­na.

– Nuo­ret ovat nyky­ään fik­su­ja ja vas­tuun­tun­toi­sia. Erit­täin hyvä uudis­tus oli myös se, että ope­tus­lu­pao­pe­tuk­sen voi aloit­taa jo oppi­laan täyt­täes­sä 16 vuot­ta. Näin oppi­laal­le saa­daan kah­den vuo­den mit­tai­nen ope­tus­jak­so ennen ajo­kor­tin saan­tia ja itse­näi­sen aja­mi­sen aloit­ta­mis­ta.”

Van­han lain aikaan kor­tin sai 17-vuo­ti­aa­na vain eri­tyi­sen pai­na­vis­ta hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syis­tä. Vesa­lai­nen ker­too esi­mer­kik­si tapauk­ses­ta, jos­sa 17-vuo­ti­aal­le oli myön­net­ty hen­ki­lö­au­ton ajo­kort­ti, kos­ka hänen molem­mat van­hem­pan­sa oli­vat sokeu­tu­neet ja 17-vuo­tias­ta nuor­ta tar­vit­tiin kul­jet­ta­jak­si käy­tän­nön arjen pyö­rit­tä­mi­sek­si.

– Medias­sa tun­ne­tuim­pia tapauk­sia lie­ne­vät Toni Nie­mi­nen ja Kal­le Rovan­pe­rä. Rovan­pe­rä sai kor­tin 17-vuo­ti­aa­na. Hän oli tiet­tä­väs­ti ensim­mäi­nen, jol­la perus­tee­na ajo­kor­tin myön­tä­mi­sel­le ennen täy­si-ikäi­syyt­tä oli kil­pa-autoi­lu.

Myös mäki­hyp­pää­jä ja olym­pia­voit­ta­ja Toni Nie­mi­nen sai ajo­kor­tin aika­naan 17-vuo­ti­aa­na. Hän lie­nee Suo­men tun­ne­tuin ajo­kor­tin 17-vuo­ti­aa­na saa­nut. Kesäl­lä 1992 kor­tin saa­nut Nie­mi­nen sai ajaa autol­la vain kil­pai­lu- ja har­joi­tus­mat­ko­jaan.