Kii­min­ki­puis­ton kou­luun koh­dis­tui uhkaus, tut­ki­taan perät­tö­mä­nä vaarailmoituksena

Oulun polii­si on tänään tut­ki­nut Kii­min­gis­sä sijait­se­vaan Kii­min­ki­puis­ton kou­luun koh­dis­tu­nut­ta koulu-uhkausta

Polii­si sai teh­tä­vän Oulun Kii­min­ki­puis­ton kou­luun noin klo 13 aikaan. Jodel-sovel­luk­ses­sa esi­tet­tiin kou­luun koh­dis­tu­va uhkaus. Polii­si sel­vit­ti uhkaus­ta ja tur­va­si tilan­net­ta pai­kan pääl­lä. Yksi­köi­tä oli pai­kal­la useita.

Ilta­päi­väl­lä polii­si ohja­si kou­lun oppi­laat ja hen­ki­lö­kun­nan ulos kou­lun tilois­ta. Kon­kreet­tis­ta vaa­raa ei polii­sin mukaan ollut. Polii­si tut­kii tapaus­ta perät­tö­mä­nä vaarailmoituksena.

Polii­si muis­tut­taa, että se suh­tau­tuu kou­lu-uhkauk­siin aina vaka­vas­ti ja saa teki­jän hen­ki­löl­li­syy­den pää­sään­töi­ses­ti sel­vi­tet­tyä. Uhkauk­ses­ta tulee seu­raa­muk­sia, vaik­ka teki­jä ei oli­si vie­lä riko­soi­keu­del­li­ses­sa vastuussa.