Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sil­lan poh­joi­seen suun­tau­tu­va lii­ken­ne kier­to­tiel­le yön ajak­si pääl­lys­tys­töi­den vuoksi

Vt 4 Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän Alli­kon sil­lan leven­tä­mis­töi­den vii­meis­te­ly­työt ete­ne­vät, ker­too Väy­lä­vi­ras­to. Seu­raa­va­na työ­vai­hee­na pääl­lys­te­tään val­ta­tie­tä 4 Kii­min­ki­joen ete­lä­puo­lel­la sijait­se­van Joke­lan­tien ylit­tä­vän Kur­ke­lan ris­teys­sil­lan ja poh­jois­puo­lel­la sijait­se­van Ase­ma­ky­län­tien ylit­tä­vän Kär­pän ris­teys­sil­lan kohdilla.

Pääl­lys­tys­töi­den vuok­si val­ta­tien 4 poh­joi­seen suun­taan aja­va lii­ken­ne ohja­taan kier­to­tiel­le 12.–13. hei­nä­kuu­ta klo 21.00–6.00. Kier­to­tie kul­kee maan­tien 848 (Hau­ki­väy­lä) ja maan­tien 8460 (Kii­min­ki­joen­tie) kaut­ta. Ete­län suun­taan aja­val­le lii­ken­teel­le val­ta­tie 4 pysyy käy­tös­sä myös pääl­lys­tys­töi­den ajan.

– Koko­nai­suu­des­saan ura­kan lop­pu­työt ete­ne­vät hyväs­sä aika­tau­lus­sa. Pääl­lys­tys­töi­den jäl­keen loput val­ta­tien lii­ken­net­tä häi­rit­se­vät työt val­mis­tu­vat elo­kuun puo­li­vä­liin men­nes­sä, ker­too Des­tia Oy:n pro­jek­ti­joh­ta­ja Risto Lip­po.

– Val­ta­tie 4 Oulu–Kemi-hankkeen työt ete­ne­vät myös mui­den ura­koi­den osal­ta. Esi­mer­kik­si Pohjois-Ii–Olhava-välillä pääl­lys­tys­työt ovat hyväs­sä vauh­dis­sa, joi­den jäl­keen myös kes­ki­kai­de­työt alka­vat, Väy­lä­vi­ras­ton pro­jek­ti­pääl­lik­kö Juk­ka Päk­ki­lä taus­toit­taa tilannetta.