Kel­lon kou­lun oppi­laat Yhtei­nen Itä­me­ri ‑hank­keen luontoleirillä

Iitan ja Julian työn pohjana on rannan kuivat järviruo´ot.Iitan ja Julian työn pohjana on rannan kuivat järviruo´ot.

Olim­me Turun saa­ris­tos­sa Sei­li-saa­rel­la kes­tä­vän kehi­tyk­sen luon­to­lei­ril­lä. Ohjel­mas­sam­me oli työ­pa­jo­ja, jois­ta lei­ri­läi­set sai­vat kukin vali­ta mie­lei­sen­sä. Oman pajam­me nimi oli tai­deyl­lä­tys­ten työ­pa­ja. Kuva­tai­teen opet­ta­ja Han­na Ala­nen antoi meil­le ohjeet teh­tä­vän tekemiseen.

Aihee­nam­me oli vapaus ja vas­tuu. Piir­sim­me ja kir­joi­tim­me pape­ril­le, mitä aihees­ta tuli mie­leen. Aloim­me työs­tä­mään luon­nos­ta ja lopul­ta pape­ri oli täyn­nä piirroksia.

Teh­tä­vän tar­koi­tuk­se­na oli vali­ta suun­ni­tel­mas­ta yksi asia, jos­ta voi­sim­me ottaa kol­me eri valo­ku­vaa luon­nos­sa. Ensim­mäi­ses­sä valo­ku­vas­sa asian piti näkyä kon­kreet­ti­ses­ti, toi­ses­sa sym­bo­loi­vas­ti ja kol­man­nes­sa kuvas­sa asia täy­tyi ilmais­ta raken­ta­mal­la luonnonmateriaaleista.

Lii­nun ja Lyy­dian työ: Kir­joi­tim­me ja piir­sim­me eri­lai­sis­ta vas­tuis­ta sekä vapauk­sis­ta. Suun­ni­tel­mas­sam­me oli pal­jon esim. luon­toon ja sen tuo­miin vas­tui­siin sekä vapauk­siin liit­ty­viä asioi­ta. Piir­sim­me muun muas­sa kuk­kia, ros­kia sekä eläi­miä. Nii­tä kos­ke­viin asioi­hin kai­kil­la on vas­tui­ta ja vapauk­sia kuten, että kai­kil­la on vas­tuu pitää huol­ta luon­nos­ta kuin myös vapaus olla siel­lä. Ros­kien kier­rä­tyk­seen liit­tyy myös kai­kil­la vastuu.

Teh­tä­väs­sä, halusim­me koros­taa vas­tuu­ta luon­nos­ta huo­leh­ti­mi­ses­ta. Valit­sim­me suun­ni­tel­mas­tam­me kon­kreet­ti­seen kuvaan kukan. Löy­sim­me kel­tai­sen kukan, jon­ka valit­sim­me kuvaam­me. Kel­tai­sen värin idea oli ilmais­ta iloa ja onnea, johon kai­kil­la on oikeus. Sym­bo­li­soi­vaan kuvaan, valit­sim­me kel­ler­tä­vän maka­sii­nin sei­nän. Ympä­ris­tö­tai­de­teos kuvaan teim­me kivis­tä, leh­dis­tä ja oksis­ta kukan.

Iitan ja Julian työ: Pape­ril­lem­me piir­tyi asioi­ta esi­mer­kik­si luon­toon ja kou­lu­tuk­seen liit­tyen. Näis­tä aiheek­sem­me vali­koi­tui meri. Pää­dyim­me tähän vaih­toeh­toon, kos­ka meri kuvas­taa hyvin aihet­tam­me vapaus ja vas­tuu. Meil­lä kai­kil­la on vapaus uida ja liik­kua merel­lä, mut­ta meil­lä on myös vas­tuu pitää se puhtaana.

Kon­kreet­ti­sen valo­ku­van otim­me meri­mai­se­mas­ta. Sei­lin kir­kon kat­toa koris­ta­va kirk­ko­lai­va oli mie­les­täm­me osu­va sym­bo­li kuvaa­maan mer­ta. Ympä­ris­tö­tai­de osion halusim­me luo­da hyö­dyn­täen eri­lai­sia luon­nos­ta löy­ty­viä kappaleita.

Poh­jan työl­lem­me teim­me ran­nal­ta löy­ty­vis­tä kui­vu­neis­ta järviruo’oista. Aset­te­lim­me ne pat­jak­si ja kir­joi­tim­me nii­den pääl­le sanan “meri” käyt­täen kiviä, sim­pu­kan­kuo­ria, käpy­jä ja maas­ta löy­ty­nyt­tä lin­nun sulkaa.

Iita Tol­ja­mo, Julia Oja­la, Lyy­dia Tep­po­la ja Lii­nu Käkelä

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.