Keis­kan Sale avat­tiin tänään

Uusi Sale Keis­ka avat­tiin Hau­ki­pu­taal­la tänään tors­tai­na.  Väkeä oli pai­kal­la jonok­si asti heti ovien avau­dut­tua kel­lo 10 ja mak­ka­ra­tar­joi­lun alkaes­sa pihal­la.

– Oikeas­taan oven taka­na oli kol­kut­te­li­joi­ta jo aamu­kuu­del­ta, ker­too Sale Keis­kan pääl­lik­kö Miia Sal­me­la. Hän on ylpeä  uudes­ta myy­mä­läs­tä, jon­ka ilme ja sisä­ti­lat ovat muut­tu­neet ja uudeis­tet­tu täy­sin. Tuo­te­va­li­koi­ma on laa­jen­tu­nut nelin­ker­tai­sek­si.

Salen tilat on kun­nos­tet­tu aiem­man samas­sa pai­kas­sa toi­mi­neen ABC:n tilal­le. Kool­taan myy­mä­lä on noin 300 neliö­met­rin suu­rui­nen.

Ava­jai­sis­sa  muka­na ollut Osuusi­kaup­pa Ari­nan ryh­mä­pääl­lik­kö Heik­ki Luh­ta­nen ker­toi, että alu­een myy­mä­lä­ver­kos­to on nyt uusit­tu ja kun­nos­sa.  Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa S-mar­ket muut­ti uusiin tiloi­hin vii­me syk­sy­nä. Vas­ti­kään myös Iis­sä on otet­tu käyt­töön uudis­te­tut tilat.

Ava­jai­siin tul­leet Esko Haa­pa­leh­to ja Kaa­ri­na Piri­lä oli­vat tyy­ty­väi­siä, että Keis­kaan avat­tiin kaup­pa.

– Hyvä, että Hau­ki­pu­taal­la on kau­pois­ta tar­jon­taa, sanoi Haa­pa­lah­ti.

Sale Keis­kan yhtey­des­sä toi­mii edel­leen polt­toai­neen jake­lua­se­ma. Ren­gas­mar­ket Hau­ki­pu­das jat­kaa toi­min­taan­sa samas­sa pai­kas­sa itse­näi­se­nä toi­mi­ja­na.

Lisää Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 5.6.

Sale Keis­kan pääl­lik­kö Miia Sal­me­la ja Ari­nan ryh­mä­pääl­lik­kö Heik­ki Luh­ta­nen oli­vat tyy­ty­väi­siä, että uudes­sa myy­mä­läs­sä oli vils­ket­tä heti aamus­ta alkaen.

Mak­ka­ra­jo­nos­sa oli tun­nel­maa.