K‑Marketien kiusaa­mis­va­paa vyö­hy­ke palkittiin

K‑Mar­ket-kau­pat julis­tau­tui­vat kiusaa­mis­va­paak­si vyö­hyk­keek­si vii­me syk­sy­nä. Nyt toi­min­ta­ta­val­le myön­net­tiin vuo­den 2022 kan­san­ter­veys­pal­kin­to. Tun­nus­tuk­sen jakaa Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­väs­tä kan­san­ter­vey­den hyväk­si teh­dys­tä työs­tä. THL:n pääjohtaja 

THL:n mukaan K‑Marketien toi­min­ta­mal­li muis­tut­taa, että kiusaa­mi­seen puut­tu­mi­nen ei ole ainoas­taan kou­lun tai kodin asia. K‑Marketit ovat herät­tä­neet näky­väs­ti yhteis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua kiusaa­mi­sen ehkäi­sys­tä ja tar­jon­neet muil­le­kin mal­lin puut­tua kiusaamiseen.

K‑Marketien kump­pa­ni­na kiusaa­mis­va­paal­la vyö­hyk­keel­lä toi­mii Man­ner­hei­min lastensuojeluliitto.