Juhan­nus sujui pää­osin rauhallisesti

Juhan­nus­vii­kon­lop­pu sujui polii­sin näkö­kul­mas­ta suh­teel­li­sen rau­hal­li­ses­ti. Per­jan­tai-illan kel­lo 18.00 ja aamun väli­se­nä aika­na Oulun polii­sil­la oli noin 130 häly­tys­teh­tä­vää. Kent­tä­joh­toa­lu­eel­la kir­jat­tiin 9 erias­teis­ta pahoin­pi­te­ly­ta­paus­ta, jois­ta suu­rin osa tapah­tui Oulun kes­kus­tan alu­eel­la. Täl­lä ker­taa yksi­kään tapauk­sis­ta ei ollut vaka­va väki­val­lan­te­ko ja vam­mat jäi­vät tapauk­sis­sa lieviksi.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la sat­tui lähin­nä lii­ken­tee­seen liit­ty­viä teh­tä­viä. Iis­sä Kui­va­joen­tiel­lä polii­si­par­tio pysäyt­ti auton tar­kas­tus­ta var­ten per­jan­tain ja lau­an­tain väli­se­nä yönä. Auton kul­jet­ta­ja, 20-vuo­tias oulu­lai­nen mies, puhal­si 0.75 pro­mil­len luke­mat. Kul­jet­ta­ja mää­rät­tiin väliai­kai­seen ajokieltoon.

Toi­nen Iis­sä sat­tu­nut rat­ti­juo­pu­muse­päi­ly tapah­tui Kemin­tiel­lä noin kol­men aikaan yöl­lä. 25-vuo­tias kajaa­ni­lai­nen nai­nen antoi posi­tii­vi­sen tulok­sen pika­huu­me­tes­tiin kan­na­bik­sen osal­ta. Polii­si kir­ja­si riko­sil­moi­tuk­sen rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ja huu­mausai­neen käyttörikoksesta.

Hau­ki­pu­taal­la Poh­jan­tiel­lä hen­ki­lö­au­to suis­tui ojaan ja pyö­ri katon kaut­ta ympä­ri. Autos­sa oli kul­jet­ta­jan lisäk­si kak­si mat­kus­ta­jaa, kaik­ki louk­kaan­tui­vat tör­mäyk­ses­sä. Kak­si hen­ki­löä sai lie­viä vam­mo­ja ja yhden hen­ki­lön vam­mo­jen epäil­tiin ole­van vaka­vam­pia. Auto kär­si vau­rioi­ta. Polii­si kir­ja­si tapah­tu­nees­ta lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaarantamisen.