Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta sai rahoituksen

Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta on saa­nut rahoi­tuk­sen Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fico­min sekä Väy­län myön­tä­mäs­tä vuo­den 2018 käve­lyn ja pyö­räi­lyn investointiohjelmasta.

Jak­ku­ky­län saa­ma avus­tus oli 271 800 euroa, mikä on tuhat euroa anot­tua vähemmän.

Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys on jo aiem­min kerän­nyt riip­pusil­ta var­ten 50 000 euron oma­ra­hoi­tuso­suu­den. Iin kun­ta on puo­les­taan varan­nut riip­pusil­taan tämän vuo­den bud­je­tis­sa 275 000 euron määrärahan.

Jak­ku­ky­lään suun­ni­tel­tu riip­pusil­ta on Skan­di­na­vian pisin kevyen lii­ken­teen riippusilta.

Käve­lyn ja pyö­räi­lyn inves­toin­tioh­jel­mas­ta rahoi­tet­tiin nyt 15 han­ket­ta yhteis­sum­mal­taan 3,5 mil­joo­naa euroa. Ohjel­man avul­la tue­taan käve­lyn ja pyö­räi­lyn olo­suh­tei­den paran­ta­mis­ta kau­pun­kien ja kun­tien katuverkolla.

Avus­tus­ten­saa­jien jou­kos­sa on myös Lin­nan­maan baa­nan toi­nen vai­he Oulussa.