Jää­lin kou­lu pure­taan ensi kesä­nä

Jäälin koulu puretaan ensi kesänä. (Arkisto: Teea Tunturi)

Vii­me vuon­na sul­je­tun Jää­lin kou­lun pur­ka­mi­ses­ta on jätet­ty pur­ka­mis­ha­ke­mus, ja pää­tös pur­ka­mis­lu­vas­ta teh­tä­neen tar­kas­tusin­si­nöö­ri Pert­ti Hir­vas­kos­ken mukaan täl­lä vii­kol­la. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen Sir­pa Tik­ka­la ker­too, että suun­ni­tel­mis­sa on kou­lun pur­ku ensi kesä­nä. Myös van­han kou­lun pai­kal­le on uudes­sa Jää­lin kes­kuk­sen kaa­vas­sa kaa­voi­tet­tu asuin­ra­ken­ta­mis­ta.

– Tär­kein asia Jää­lin osal­ta on nyt Jää­lin kes­kuk­sen uusi kaa­va ja sen toteu­tu­mi­sen aika­tau­lu.

Oma­ko­ti­ta­lo­tont­te­ja ei kau­pun­gil­la ole ollut Jää­lis­sä myyn­nis­sä tai vuo­krat­ta­va­na. Tik­ka­lan mukaan Jää­lis­sä oma­ko­ti­tont­tien kaa­voit­ta­mis­ta on yri­tet­ty kovas­ti edis­tää, mut­ta maa­pe­rän olo­suh­teet ja poh­ja­ve­si ovat aset­ta­neet omat haas­teen­sa kaa­voi­tuk­sel­le.

– Toi­vot­ta­vas­ti aina­kin Lai­va­kan­kaal­le tont­te­ja kui­ten­kin saa­daan lähiai­koi­na. Kor­te­kan­gas on edel­leen­kin varauk­se­na maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­mas­sa muka­na. Yksi­tyi­sil­lä on kau­pun­gin tie­to­jen mukaan omis­tuk­ses­saan 74 raken­ta­ma­ton­ta tont­tia Jää­lin alu­eel­la. Yksi­tyis­ten mail­le on myös muu­ta­mia tont­te­ja tulos­sa lisää, jos he pää­se­vät sopi­muk­seen kes­ke­nään ja kau­pun­gin kans­sa.

Jää­lin majan alu­een kaa­va on Tik­ka­lan mukaan pie­ni, mut­ta vai­kut­taa sil­ti alu­een ilmee­seen ja saa­vu­tet­ta­vuu­teen muun muas­sa pyö­rä­tie­tä pit­kin.