Inno­vaa­tiot ja osaa­mi­nen Suo­men ark­ti­sen poli­tii­kan keskiöön

Suo­mi val­mis­te­lee par­hail­laan ark­ti­sen poli­tii­kan stra­te­gi­aa laa­jas­sa yhteis­työs­sä eri toi­mi­joi­den kans­sa. Osaa­mi­sen ja inno­vaa­tio­toi­min­nan, ja siten elin­voi­man, näkö­kul­ma tulee tuo­da vah­vas­ti kan­sal­li­sen ark­ti­sen stra­te­gian valmisteluun. 

Oulu on yksi Suo­men suu­ris­ta kau­pun­geis­ta, vii­den­nek­si suu­rin. Saman­ai­kai­ses­ti olem­me yksi suu­rim­mis­ta kau­pun­geis­ta poh­joi­sim­mas­sa Euroo­pas­sa ja Barent­sin alu­eel­la. Oulun ja Poh­jois-Poh­jan­maan maan­tie­teel­li­nen sijain­ti osa­na poh­jois­ta ja ark­tis­ta aluet­ta toden­tuu esi­mer­kik­si Oulun kau­pun­gin sekä mui­den toi­mi­joi­den, kuten Oulun yli­opis­ton, Oulun kaup­pa­ka­ma­rin ja Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton, stra­te­gi­sis­sa valin­nois­sa, mis­sä poh­joi­suus ja ark­ti­suus on sel­keäs­ti esillä.

Ark­ti­sen alu­een kil­pai­lu­ky­vyn ja hyvin­voin­nin perus­ta luo­daan vah­vois­sa tie­teen ja osaa­mi­sen kes­kit­ty­mis­sä. Alu­een menes­tys on aina perus­tu­nut kor­ke­aan osaa­mi­seen ja sen vah­vis­ta­mi­nen on ensiar­voi­sen tär­ke­ää koro­na­krii­sis­tä toi­pu­mi­ses­sa. Osaa­mi­sen kas­vat­ta­mi­nen kai­kil­la tasoil­la on tehok­kain kei­no var­mis­taa, että nuo­ril­la on mah­dol­li­suuk­sia opis­kel­la ja teh­dä töi­tä ark­ti­sil­la alueilla.

Osaa­mi­nen on myös inno­vaa­tio­toi­min­nan aju­ri. Kor­kea­kou­lut ja tut­ki­mus­lai­tok­set uudis­ta­vat alu­eem­me osaa­mis­poh­jaa teke­mäl­lä huip­pu­tut­ki­mus­ta ja ope­tus­ta, joka näkyy työ­nä ja toi­me­liai­suu­te­na myös alu­eem­me har­vaan asu­tuil­la seuduilla.

Esi­mer­kik­si Oulun seu­dul­la tut­ki­muk­seen ja tuo­te­ke­hi­tyk­seen panos­te­taan asu­kas­ta koh­den eni­ten Suo­mes­sa. Oulus­sa on vuo­si­kym­me­niä inves­toi­tu koko Suo­mea hyö­dyt­tä­vään osaa­mis­ka­pa­si­teet­tiin. Esi­mer­kik­si pit­kä­jän­tei­nen digi­taa­li­sen kyvyk­kyy­den kas­vat­ta­mi­nen näkyy maa­il­man­luo­kan vien­ti­tuot­tei­na yhä uusil­la toi­mia­loil­la, vii­mei­sim­pi­nä hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia ja auto­teol­li­suu­den digi­taa­li­set rat­kai­sut. Oulun menes­tys on hyö­dyk­si pait­si muul­le Poh­jois-Suo­mel­le, niin koko maal­le. Kään­täen, jos ei Oulu pär­jää, ei Poh­jois-Suo­mes­sa pär­jää kukaan muu­kaan. Jos Oulun moot­to­ri leik­kaa kiin­ni, vai­ku­tuk­set tun­tu­vat laa­ja-alai­ses­ti koko Suo­men talou­des­sa ja hyvinvoinnissa.

EU-rahoi­tuk­sel­la, kuten alu­eel­li­sil­la raken­ne­ra­has­to-ohjel­mil­la, rajat ylit­tä­vän yhteis­työn rahoi­tuk­sel­la, Horizon-rahoi­tuk­sel­la sekä tule­van elpy­mis­vä­li­neen tar­joa­mil­la rahoi­tus- ja inves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sil­la on kes­kei­nen roo­li myös Suo­men Ark­ti­sen poli­tii­kan tavoit­tei­den toimeenpanossa.

Eri­tyi­ses­ti raken­ne­ra­has­to-ohjel­mat ovat olen­nai­nen osa poh­joi­sen inno­vaa­tio­ra­hoi­tus­ta. Poh­jois- ja Itä-Suo­mel­la on alue­ke­hi­tys­ra­ho­jen jako­pe­rus­teis­sa eri­tyis­a­se­ma, jos­ta on kir­jat­tu nykyi­seen hal­li­tus­oh­jel­maan seu­raa­vas­ti: ”Myös alue­ke­hi­tys­ra­hoi­tuk­sen taso ja har­vaan asu­tun Itä- ja Poh­jois-Suo­men eri­tyis­a­se­ma tur­va­taan.” Perus­teet Itä- ja Poh­jois-Suo­men eri­tyis­a­se­mal­le ovat myös Suo­men ark­ti­sen poli­tii­kan näkö­kul­mas­ta edel­leen olemassa.

Pau­li Har­ju, Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja; Päi­vi Laa­ja­la, Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja; Jou­ko Nii­ni­mä­ki, Oulun yli­opis­ton rehtori