Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä roko­tus­vuo­ros­sa ovat yli 80-vuo­ti­aat sekä alle 70-vuo­ti­aat riskiryhmäläiset

Oulun­kaa­ren kun­nis­sa roko­te­taan täl­lä het­kel­lä 80-vuo­tiai­ta ja sitä van­hem­pia sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­via omais­hoi­ta­jia. Toi­nen nyt roko­tet­ta­va ryh­mä ovat alle 70-vuo­ti­aat riskiryhmäläiset.

Kun­ta­lais­ten ei tar­vit­se teh­dä mitään, sil­lä tois­tai­sek­si roko­tuk­siin kut­su­taan soit­ta­mal­la hen­ki­löl­le kotiin. Jos puhe­luun ei vas­taa ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la, hen­ki­lö­kun­ta yrit­tää tavoi­tel­la uudes­taan. Jos esi­mer­kik­si ikäih­mi­nen ei vas­taa puhe­luun Oulun­kaa­ren hen­ki­lö­kun­ta ottaa lopul­ta yhteyt­tä omai­siin. Kukaan ei jää rokot­ta­mat­ta sen takia, että ei oli­si huo­man­nut vas­ta­ta puhe­li­meen. Täl­lä het­kel­lä vuo­ros­sa ole­vien ryh­mien rokot­ta­mi­nen kes­tää vie­lä usei­ta viik­ko­ja, joten ei kan­na­ta hätään­tyä, jos puhe­lua ei kuu­lu heti lähiviikkoina.

Alle 70-vuo­tiail­la ris­ki­ryh­mä­läi­sil­lä tar­koi­te­taan hen­ki­löi­tä, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus. Täl­lai­sia sai­rauk­sia ovat esi­mer­kik­si elin- tai kan­ta­so­lusiir­to, tie­tyt syö­vät, vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö, vai­kea kroo­ni­nen munuais- tai keuh­ko­sai­raus, kak­kos­tyy­pin dia­be­tes ja dow­nin oireyh­ty­mä. Sen, kuu­luu­ko hen­ki­lö ris­ki­ryh­mään, arvioi hoi­ta­va lää­kä­ri yhdes­sä Oulun­kaa­ren muun hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Esi­mer­kik­si syö­pä­po­ti­lai­den roko­tuk­set jär­jes­te­tään niin, että ne sopi­vat ajal­li­ses­ti yhteen mah­dol­lis­ten syö­pä­hoi­to­jen kanssa.

Roko­tuk­sia jär­jes­te­tään osas­sa Oulun­kaa­ren kun­tia myös iltai­sin tai lau­an­tai­sin, jol­loin omai­sil­la on parem­mat mah­dol­li­suu­det huo­leh­tia kul­je­tuk­sis­ta. Esi­mer­kik­si Iis­sä roko­tet­tiin jo vii­me vii­kon lau­an­tai­na. Oulun­kaa­rel­ta ker­ro­taan, että toden­nä­köi­ses­ti jat­kos­sa­kin roko­tuk­sia tulee myös iltai­sin ja lau­an­tai­sin riip­puen rokot­tei­den saa­ta­vuu­des­ta. Roko­tuk­sia pyri­tään jär­jes­tä­mään myös samal­le päi­väl­le Iin ja Kui­va­ni­men ikäih­mis­ten päi­vä­toi­min­ta­ta­paa­mis­ten kans­sa. Rokot­tei­den säi­lyt­tä­mi­seen ja kul­jet­ta­mi­seen liit­ty­vien haas­tei­den vuok­si roko­tus­pis­teet jou­du­taan kui­ten­kin pitä­mään rajal­li­si­na. Tavoit­tee­na on, että rokot­tei­den saa­ta­vuu­den paran­nut­tua niin sanot­tu­ja mas­sa­ro­ko­tuk­sia jär­jes­tet­täi­siin myös Kuivaniemellä.

Myös koro­naan liit­ty­vien työn­te­ki­jöi­den sekä ikäih­mis­ten asu­mi­syk­si­köi­den asuk­kai­den ja hen­ki­lö­kun­nan roko­tuk­set jat­ku­vat. Yksi­köt hoi­ta­vat roko­tuk­set ja otta­vat tar­vit­taes­sa yhteyt­tä omai­siin. Val­tao­sa täs­tä ryh­mäs­tä on saa­nut jo ensim­mäi­sen rokot­teen, ja osa jo vahvistusrokotteenkin.

THL:n suo­si­tus­ten mukaan BioNtechin/Pfizerin ja Mode­ran rokot­tei­ta anne­taan jat­kos­sa ensi­si­jai­ses­ti ikäih­mi­sil­le ja uut­ta AstraZe­necan roko­tet­ta taas alle 70-vuo­tiail­le. 70–80-vuotiaiden roko­tuk­set eivät siis ole jää­neet välis­tä, vaan hei­dän roko­tuk­sen­sa BioNtechin/Pfizerin ja Mode­ran rokot­teil­la alka­vat heti yli 80-vuo­tiai­den jäl­keen, näil­lä näky­min maaliskuussa.

Kai­kis­sa käy­tet­tä­vis­sä rokot­teis­sa toi­nen roko­te eli vah­vis­tusan­nos anne­taan jat­kos­sa noin 12 viik­koa ensim­mäi­ses­tä rokotteesta.