Iin fris­bee­gol­fra­dan ja kun­to­ra­dan ilki­val­las­ta on teh­ty riko­sil­moi­tuk­set

Iin kun­nan raken­ta­mal­la ja yllä­pi­tä­mäl­lä fris­bee­gol­fra­dal­la ja kun­to­ra­dal­la Illin­saa­res­sa on teh­ty tänä syk­sy­nä tois­tu­vas­ti ilki­val­taa, vii­mek­si tors­tain ja per­jan­tain väli­se­nä yönä vii­me vii­kol­la. Vahin­gon­teot ovat tapah­tu­neet Illin­saa­ren poh­jois­osan ran­ta-alu­eel­la, mis­sä on rikot­tu fris­bee­gol­fra­dan väli­neis­töä ja kun­to­ra­dal­le on kai­vet­tu kuop­pia. Val­von­ta­ka­me­roi­ta on tur­mel­tu, ja alu­eel­la on kaa­det­tu pui­ta esteek­si.

Vahin­gon­teot ovat tapah­tu­neet Poh­jois-Iin Voi­ma -nimi­sel­lä kos­ki­ti­lal­la, jon­ka omis­taa Poh­jo­lan Voi­ma.

Iin kun­ta on teh­nyt omai­suu­teen koh­dis­tu­nees­ta ilki­val­las­ta riko­sil­moi­tuk­sia polii­sil­le. Riko­sil­moi­tuk­sen alu­eel­la teh­dyis­tä vahin­gos­ta on jät­tä­nyt myös Poh­jois-Iin Voi­man kos­ki­ti­lan omai­suut­ta hal­lin­noi­va ja hoi­ta­va uskot­tu mies, vara­tuo­ma­ri Mark­ku Kos­ke­la. Kärä­jä­oi­keus on märän­nyt Kos­ke­lan usko­tuk­si mie­hek­si kos­ki­ti­lan omis­ta­jien pyyn­nös­tä loka­kuun alus­sa.

Aiem­min syk­syl­lä fris­bee­gol­fra­dal­le ilmes­tyi kylt­ti, jos­sa “maa­no­mis­ta­jien” nimis­sä ilmoi­tet­tiin, että lait­to­mas­ti radal­le asen­ne­tut fris­bee­golf­ko­rit on pois­tet­tu ja radan käyt­tö kysei­sel­lä alu­eel­la on kiel­let­ty.

Mark­ku Kos­ke­la toi­voo, että vahin­gon­teot lop­pu­vat.

– Tie­too­ni ei ole tul­lut tai minuun ei ole otet­tu yhteyt­tä, että jol­la­kin alu­een omis­ta­jal­la oli­si jota­kin vaa­ti­muk­sia alu­een käy­tön suh­teen. Jos on, niin toi­von, että asian­omai­set astui­si­vat esiin ja esit­täi­si­vät vaa­ti­muk­sen­sa, jot­ka voi­daan sel­vit­tää. Vai liit­ty­vät­kö teot ran­nan ylei­seen käyt­töön liit­ty­viin oikeuk­siin, poh­tii Kos­ke­la.

– Oma­val­tai­sel­la toi­min­nal­la ja vahin­gon­teoil­la asiat eivät rat­kea, sanoo Kos­ke­la.

Koko­nai­suu­des­saan vuon­na 1944 muo­dos­tet­tu Poh­jois-Iin Voi­ma kos­ki­ti­la on laa­juu­del­taan 189 heh­taa­rin suu­rui­nen ja se yltää Iijoen Kruu­nun­saa­res­ta Jak­ku­ky­lään asti. Kos­ki­ti­las­ta 95 pro­sent­tia omis­taa Poh­jo­lan Voi­ma. Pie­nem­piä osuuk­sia on Iin kun­nal­la, Met­sä­hal­li­tuk­sel­la ja For­tu­mil­la. Kos­ki­ti­la on muo­dos­tet­tu omak­si kiin­teis­tök­seen, johon sen omis­ta­jil­la on lain­huu­to.

Lain­huu­don saa­nei­den omis­ta­jien lisäk­si kos­ki­ti­lal­la on tiet­tä­väs­ti mui­ta­kin omis­ta­jia, jot­ka omis­ta­vat yhteen­sä 1,3% kiin­teis­tös­tä, mut­ta tämän osan omis­tuso­suuk­sis­ta ei ole tar­kem­paa tie­toa. Lain­huu­toa ja omis­tus­ta ei ole haet­tu tai saa­tu.