Hei­nä­kuun sateet var­mis­ti­vat hyvän mustikkavuoden

Luonnonvarakeskuksen mukaan mustikasta on tulossa hyvä sato.

Mus­ti­kan pää­sa­to­kausi on alka­nut ete­läi­ses­sä ja kes­ki­ses­sä Suo­mes­sa, myös Poh­jois-Suo­mes­sa ja ete­läi­ses­sä Lapis­sa löy­tyy kyp­sää mar­jaa läm­pi­mil­tä kas­vu­pai­koil­ta. Mus­ti­kan pöly­tys onnis­tui erin­omai­ses­ti, ja mar­jaa on run­saas­ti koko maan alu­eel­la. Myös puo­lu­kan sato­nä­ky­mät ovat hyvät onnis­tu­neen kukin­nan ansiosta.

Mus­ti­kan kukis­ta lähes 80 pro­sent­tia pölyt­tyi raa­ki­leik­si saak­ka. Tulos on erin­omai­nen. Yleen­sä mus­ti­kan kukis­ta pää­tyy raa­ki­leik­si alle 60 prosenttia.

– Myös puo­luk­ka pölyt­tyi tähä­nas­tis­ten havain­to­jen perus­teel­la hyvin, ja raa­ki­lei­ta on mel­ko run­saas­ti. Tilan­ne kui­ten­kin elää vie­lä, sil­lä raa­ki­le­ha­vain­to­ja puut­tuu jon­kun ver­ran Poh­jois-Suo­mes­ta, ker­too eri­kois­tut­ki­ja Rai­ner Pel­to­la Luon­non­va­ra­kes­kuk­ses­ta (Luke).

Hei­nä­kuun alun sateet tuli­vat krei­vin aikaan. Mikä­li hel­teet oli­si­vat jat­ku­neet, mus­tik­ka­sa­to oli­si voi­nut kir­jai­mel­li­ses­ti kui­vua kasaan vii­me vuo­den tapaan. Joil­la­kin alueil­la ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa mus­tik­ka ehti kui­ten­kin kyp­syä ennen satei­ta ja mar­ja­ko­ko jäi pieneksi.

Myös puo­luk­ka hyö­tyy sateis­ta, vaik­ka se kes­tää­kin kui­vuut­ta mus­tik­kaa paremmin.