Hau­Pan nai­set jäi­vät jäl­leen pis­teit­tä kotikentällään

Hau­Pan nai­set kär­si­vät vii­kon­lo­pun kotiot­te­lus­saan har­mit­ta­van 1–4 tap­pion nur­mi­jär­ve­läis­tä NJS:ää vas­taan. Täl­lä het­kel­lä Hau­Pa on nais­ten ykkö­ses­sä yhdek­sän pela­tun otte­lun jäl­keen toi­sek­si vii­mei­se­nä, pis­te­ti­lil­lään vii­si pistettä.

Hau­pa­lai­set ovat napan­neet täy­det kol­me pis­tet­tä kulu­va­na kau­te­na ainoas­taan ker­ran, ensim­mäi­ses­sä kotiot­te­lus­saan Vasa IFK:ta vastaan. 

Otte­lu alkoi Hau­Pa­lais­ten osal­ta han­ka­las­ti, kun vie­ras­jouk­kue onnis­tui pitä­mään pal­loa ja hal­lit­se­maan peliä sel­väs­ti enem­män. NJS:n kova pai­nos­tus tuot­ti tulos­ta pelin 32. minuu­til­la, kun vie­raat sai­vat luo­tua vaa­ral­li­sen hyök­käyk­sen, jon­ka seu­rauk­se­na Hau­Pan Anni Kont­ti­nen jou­tui rik­ko­maan NJS:n pelaa­jaa ran­gais­tusa­lu­een sisäl­lä. Hau­Pan maa­li­vah­ti Kiia Tef­ke onnis­tui tor­ju­maan Pau­la Kan­te­li­sen tar­joi­le­man lau­kauk­sen, mut­ta har­mil­li­ses­ti Kan­te­li­nen pää­si kui­ten­kin iske­mään ran­gais­tus­pot­kun jäl­ki­ti­lan­tees­ta 0–1 luke­mat taululle. 

Otte­lun toi­nen maa­li syn­tyi hyvin pian ensim­mäi­sen jäl­keen, kun peliä oli pelat­tu 34 minuut­tia. NJS siir­tyi nyt jo 0–2 joh­toon Emmi Man­ni­sen maa­lil­la. Hau­pa­lai­set pää­si­vät otte­lun ede­tes­sä enem­män peliin mukaan ja sai­vat pidet­tyä vii­me vii­kon kotiot­te­luun ver­rat­tu­na sel­väs­ti enem­män pal­loa itsel­lään. Kui­ten­kaan maa­li­pai­koil­le Hau­Pa ei juu­ri pääs­syt ja tauol­le siir­ryt­tiin NJS:n joh­taes­sa kah­del­la maalilla. 

Toi­sel­le jak­sol­le Hau­Pa pyr­ki teke­mään ryh­ti­liik­keen ja puo­lus­ta­maan tehok­kaam­min, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti tulok­set­ta. NJS pää­si iske­mään hau­pa­lais­ten vir­hei­den seu­rauk­se­na vie­lä kah­des­ti 60. ja 68. minuu­teil­la Hert­ta Lam­mion ja Hel­mi Lah­ti­sen maa­leil­la. Peli­kel­lon näyt­täes­sä 91 minuut­tia Hau­Pan onnis­tui kaven­taa otte­lu 1–4 tilan­tee­seen Cari­ta Kos­ken­sa­lon tai­dok­kaal­la lau­kauk­sel­la ran­gais­tusa­lu­een ulko­puo­lel­ta, ja otte­lu päät­tyi­kin näi­hin luke­miin. Hau­Pan par­haa­na pelaa­ja­na pal­kit­tiin puo­lus­tus­lin­jas­sa ahke­roi­nut Roo­sa Immonen. 

– Ajoit­tai­ses­ta pal­lon­hal­lin­nas­ta huo­li­mat­ta emme pys­ty­neet luo­maan juu­ri­kaan maa­li­paik­ko­ja ja vas­tus­ta­ja ran­kai­si koval­la kädel­lä puo­lus­tus­vir­heis­täm­me. Tyly lop­pu­tu­los mut­ta emme ansain­neet enem­pää, kom­men­toi pää­val­men­ta­ja Ant­ti Kui­va­mä­ki peliä. Sar­ja­pai­kan säi­lyt­tä­mi­sek­si hau­ki­pu­taa­lais­ten täy­tyy pys­tyä puo­lus­ta­maan yhte­näi­sem­min ja saa­maan hyök­käys­voi­maa vas­tus­ta­jan maalille. 

Pis­te­jah­ti jat­kuu ensi vii­kon sun­nun­tai­na 18.7. Tam­pe­reel­la, kun Hau­Pa koh­taa sar­jas­sa yhdek­sät­tä sijaa pitä­vän Ilves/2:n.

 Olga Haataja