Elo­ku­van­te­ko kieh­too ja koukuttaa

Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la näyt­ti per­jan­tai­na pääl­li­sin­puo­lin rau­hal­li­sel­ta, mut­ta kur­kis­tus kulis­sei­hin pal­jas­ti, että käyn­nis­sä oli iso ja jän­nit­tä­vä jut­tu. Mil­jöös­sä kuvat­tiin Kaik­ki syn­nit ‑rikos­draa­ma­sar­jan toi­sen tuo­tan­to­kau­den uskon­nol­li­sen yhtei­sön seu­ra­koh­tauk­sia yhden päi­vän aikana.

Muka­na oli yli kak­si­sa­taa­päi­nen jouk­ko teki­jöi­tä, mut­ta kun asial­la on koke­nei­ta elo­ku­va- ja tv-tuo­tan­non ammat­ti­lai­sia, kaik­ki sujui kuin rasvattu.

MRP Mati­la Röhr Pro­duc­tions ‑yhtiön Eli­sa Viih­teel­le tuot­ta­man sar­jan kuvauk­set alkoi­vat puo­li­tois­ta viik­koa sit­ten Oulun seu­dul­la ja jat­ku­vat vie­lä muu­ta­mia viikkoja.

NS:n pihal­le oli pys­ty­tet­ty kak­si suur­ta telt­taa, jois­ta toi­seen pai­kal­li­set avus­ta­jat ohjat­tiin ensim­mäi­sek­si. Avus­ta­jia tar­vit­tiin noin 170. Tel­tas­ta he siir­tyi­vät puvus­tus­tel­tan kaut­ta asu­kas­tu­van tilaan mas­kiin ja sit­ten kukin ryh­mä vuo­rol­laan kuvaus­pai­kal­le saliin. Koh­tauk­sia kuvat­tiin myös pihal­la, jon­ne oli pyy­det­ty pai­kal­li­sil­ta van­ho­ja auto­ja. Pihal­la oli myös sotilaskotiauto.

– Sii­tä tar­joil­tiin teki­jöil­le kent­tä­lou­naa­na her­ne­keit­toa, ker­toi tuo­tan­to­pääl­lik­kö Joo­nas Kauppinen. 

Jän­ni­tys­tä oli ilmas­sa, mut­ta pääl­lim­mäi­se­nä avus­ta­jien kas­voil­la lois­ti ilo pääs­tä mukaan luo­vaan ja kieh­to­vaan elo­ku­va­maa­il­maan. Muka­na oli kai­ken ikäi­siä avus­ta­jia vau­vois­ta vaa­rei­hin, koko­nai­sia kou­lu­luok­kia opet­ta­jan ohjauk­ses­sa kuten Kel­lon kou­lun oppi­lai­ta ja hau­ki­pu­taa­lai­sen voi­mis­te­lu­ryh­män tyt­tö­jä ohjaa­jan­sa luot­saa­ma­na. Kyl­lä siel­lä vilah­ti myös tun­net­tu­ja näyt­te­li­jöi­tä, kuten Pää­ta­lo-sar­jas­ta Rii­tu-äiti­nä tut­tu Pir­jo Lep­pä­nen. Hän ihai­li pihal­le kur­vaa­vaa vih­re­ää van­haa Ladaa.

– Voi, meil­lä oli koto­na juu­ri tuollainen!

Mas­kis­sa istuu näyt­te­li­jä Kree­ta Sal­mi­nen, joka vaih­taa hil­jai­set kuu­lu­mi­set MRP Mati­la Röhr Pro­duc­tion­sin tuot­ta­jan Ilk­ka Mati­lan kans­sa. On olta­va hii­ren­hil­jaa, sil­lä isos­sa salis­sa kuva­taan juuri.

– Varo­kaa, suih­ku­tan nyt hiuk­siin väriä, kuis­kaa mas­kee­raa­ja-suun­nit­te­li­ja Kati Kos­ke­la vie­rei­sel­le kah­vi­pis­teel­le kulkeville.

Näyt­te­li­ja Kree­ta Sal­mi­nen Kati Kos­ke­lan mas­kee­rat­ta­va­na Kel­lon nuorisoseuralla.

– Niin, tämä­hän on täl­lais­ta suur­ta sir­kus­ta, käsi­työ­tä ja luo­vaa työ­tä, joka kou­kut­taa ihmi­siä, niin muka­na ole­via ammat­ti­lai­sia kuin avus­ta­jia­kin. Kieh­to­vaa­han täs­sä on, että näkee oman työn­sä tulok­set kon­kreet­ti­ses­ti, kun tämä jut­tu val­mis­tuu, sanoi Ilk­ka Matila.

– Elo­ku­van­te­koon tar­vi­taan suu­ri jouk­ko ihmi­siä, tai­tei­li­joi­ta ja eri alo­jen ammat­ti­lai­sia. Suo­ma­lai­nen elo­ku­va ei ole kos­kaan yhden neron teos, muis­tut­taa Matila.

Teko­vai­hei­siin sisäl­ty­vät käsi­kir­joi­tus, kuvaus ja leik­kaus­vai­he. Kuvaus­vai­he on niis­tä näky­vin, mut­ta sen jäl­keen on vie­lä pal­jon teh­tä­vää, ker­toi Matila.

Kaik­ki syn­nit ‑sar­jan toi­nen tuo­tan­to­kausi toteu­te­taan pit­käl­ti samal­la tutul­la poru­kal­la kuin ensim­mäi­nen. Ilk­ka Mati­la on tyy­ty­väi­nen, että myös avus­ta­jis­sa on muka­na pal­jon samaa väkeä.

Omaa pes­ti­ään tuot­ta­ja­na Mati­la kuvai­lee niin, että hänen teh­tä­vä­nään on kat­soa, että kaik­ki osa-alu­eet mene­vät suun­ni­tel­lus­ti, niin pien­ten kuin isom­pien lin­jo­jen osal­ta ja teh­dä rat­kai­su­ja muut­tu­vis­sa tilanteissa.

Toi­sen tuo­tan­to­kau­den kus­tan­nuk­set ovat noin 3 mil­joo­naa euroa. Suu­rim­man osan sii­tä loh­kai­see hen­ki­lös­tö­ku­lut. Työ­ryh­mäs­sä on muka­na noin 60–70 ammat­ti­lais­ta. Jouk­ko­koh­tauk­siin pyy­de­tyil­le avus­ta­jil­le ei mak­se­ta palk­kioi­ta, vaan he ovat muka­na ruokapalkalla.

MRP Mati­la Röhr Pro­duc­tions on elo­ku­va-alan ammat­ti­lais­ten Ilk­ka Mati­lan ja Mar­ko Röh­rin vuo­des­ta 1990 raken­ta­ma yri­tys, joka tuot­taa näy­tel­mäe­lo­ku­via Suo­mes­sa ja ulko­mail­la. He ovat tuot­ta­neet yli 50 maa­il­man­laa­jui­ses­ti pal­kit­tua elo­ku­vaa ja olleet muka­na myös kan­sain­vä­li­sis­sä yhteis­tuo­tan­nois­sa. Elo­ku­vis­ta mai­nit­ta­koon muun muas­sa Loik­ka­rit, Iki­tie, Jär­ven tari­na, Ailo – Pie­nen poron tari­na, Vadel­ma­ve­ne­pa­ko­lai­nen, Rak­kau­den ras­va­pro­sent­ti, Hel­miä ja siko­ja, Ruka­jär­ven tie ja nel­jä Rölli-elokuvaa.

Kaik­ki syn­nit ‑sar­jan ensim­mäi­sen tuo­tan­to­kau­den esi­ty­soi­keu­det on myy­ty yli kol­meen­kym­me­neen maahan.

Tari­na jat­kuu samas­sa mil­jöös­sä, mut­ta nyt kuvit­teel­li­ses­sa Var­ja­kas­sa sukel­le­taan ajas­sa 15  vuot­ta taak­se­päin vuo­teen 1999, jol­loin pai­kal­li­nen polii­si Jus­si Rito­la alkaa tut­kia kuo­le­man­ta­pauk­sia. Rito­laa näyt­te­lee Mat­ti Ris­ti­nen, joka tun­ne­taan muun muas­sa roo­lis­taan Kari Tapio ‑elo­ku­vas­sa.

– Takau­ma tuo elo­ku­van­teol­le omat haas­teen­sa, sil­lä joi­den­kin roo­li­hen­ki­löi­den on näy­tet­tä­vä nuo­rem­mil­ta, tote­aa Ilk­ka Matila.

Men­neen ajan kuvaus haas­taa mas­kee­raa­jat, puvus­ta­jat, lavas­ta­jat ja rekvi­sii­tas­ta vas­taa­vat. Kau­pun­ki­koh­tauk­sis­sa Oulus­sa mil­jöö­tä ei kyl­lä­kään voi muut­taa. Huol­toa­se­ma­koh­tauk­sia kuvat­tiin Hau­ki­pu­taal­la Keis­kan TB-llä maanantaina.

Kat­so­jat ovat tark­ko­ja ajan kuvas­ta, sik­si ne mie­ti­tään pie­nim­piä yksi­tyis­koh­tia myö­ten. Rekvis­töö­rin assis­tent­ti­na toi­mi­va Lau­ri Mati­la kan­taa kuvaus­pai­kal­le pah­vi­laa­tik­koa, joka sisäl­tää van­ho­ja Marl­bo­ro- ja Nort­tias­ke­ja ja tuon ajan suklaa­pa­tu­koi­ta oikeal­ta näyt­tä­vis­sä kää­reis­sä. Har­maa van­ha mer­su saa keu­laan­sa sii­tä irron­neen “joh­to­täh­den”.

Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ra ja lähi­tie­noo on Ilk­ka Mati­lal­le ja pojal­le Lau­ri Mati­lal­le tut­tu. Mati­loi­den suku­juu­ret ovat läh­töi­sin Tyr­nä­väl­tä, mut­ta suvun van­ha kesä­paik­ka on Kel­lon Kivi­nie­mes­sä, mis­sä on vie­tet­ty pal­jon aikaa.

Ilk­ka Mati­la on tyy­ty­väi­nen sar­jan saa­vut­ta­maan suo­sioon. Sii­tä, miten nyt kuvat­ta­va jat­ko menes­tyy, sii­tä riip­puu, teh­dään­kö vie­lä jatkoa.

Mati­la ymmär­tää, että Eli­sa on halun­nut pitää sar­jan omas­sa kat­so­mos­saan eikä ole myy­nyt esi­tys­tä tele­vi­sioon, sil­lä kil­pai­lu alal­la on kova. Hän arvos­taa sitä, että suo­ma­lai­nen Eli­sa sat­saa koti­mai­seen tuo­tan­toon, jol­la on saa­tu jalan­si­jaa myös isoil­la aree­noil­la ulkomailla.

Mati­la kiit­tää myös yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, joi­ta ovat muun muas­sa Busi­ness Oulu sekä Ely. Pro­jek­tis­sa on voi­tu jär­jes­tää myös elo­ku­va-alan koulutusta.

Säi­den­hal­ti­jat oli­vat suo­tui­sia elo­ku­van­te­ki­jöil­le, sil­lä para­hik­si per­jan­taik­si satoi lun­ta. Jos näin ei oli­si tapah­tu­nut, lun­ta oli­si pitä­nyt rou­da­ta ja levit­tää pihal­le. Kaik­ki sar­jas­sa näky­vät seu­ra­koh­tauk­set kuvat­tiin saman päi­vän aika­na ja tal­vi­mai­se­maa tarvittiin.

Elo­ku­van juo­ni pysyy tar­koin var­jel­tu­na salai­suu­te­na, kuten myös avus­ta­jia ohjeistettiin.

Kaik­ki synnit

• Vuon­na 2019 ilmes­ty­nyt rikos­draa­ma­sar­ja saa jat­koa, val­mis­tuu loka­kuus­sa 2020.

• Toi­nen tuo­tan­to­kausi kuva­taan alku­vuo­des­ta Hau­ki­pu­taal­la, Oulus­sa, Lumi­joel­la, Limin­gas­sa ja Oulunsalossa.

• Tuo­tan­to MRP Mati­la Röhr Pro­duc­tions Oy, kat­sot­ta­vak­si Eli­sa Viih­teen Aitioon.

• Tapah­tu­mat sijoit­tu­vat kuvit­teel­li­seen Var­ja­kan kau­pun­kiin 1999 les­ta­dio­lais­hen­ki­seen yhteisöön.

• Pää­osis­sa Mat­ti Ris­ti­nen (van­hem­pi kons­taa­pe­li Jus­si Ritola).

• Ohjaa­ja Mika Ron­kai­nen, käsi­kir­joi­tus Mer­ja Aak­ko ja Mika Ronkainen.

Älkää kat­so­ko sit­ten kame­raan, ohjeis­tet­tiin avus­ta­jia. Sel­vää oli myös, että kän­ny­kät piti sul­kea sisäl­le mentäessä.