Ehdok­kaan valin­ta oli help­poa

Kes­ki­viik­ko­na käyn­nis­ty­nyt edus­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi hyvin vilk­kaas­ti. Hau­ki­pu­taan ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kal­la oli heti alkuun pit­kät jonot.

Äänes­tys­vuo­roa odot­ta­nut Jor­ma Tam­pio ker­toi, että puo­lu­een ja ehdok­kaan valin­ta oli help­poa. Samaa miel­tä oli hänen taka­naan ollut tut­ta­va­mies, joka halu­aa pysyä nimet­tö­mä­nä.

Molem­pien rat­kai­suun vai­kut­ti sekä puo­lue että hen­ki­lö. Tär­kein kri­tee­ri oli, ettei äänes­tä mis­sään tapauk­ses­sa vii­me hal­li­tuk­ses­sa muka­na ollei­ta puo­luei­ta.

Molem­pia mie­hiä on ravis­tel­lut van­hus­ten­hoi­don tila ja kaa­tu­nut sote-uudis­tus.

– Yksi­tyi­sel­le sek­to­ril­le ei pidä siir­tää pal­ve­lui­ta. Mik­si toi­mi­va sys­tee­mi pitää romut­taa ja yrit­tää teh­dä jota­kin niin isoa, että sil­lä ei ole mah­dol­li­suuk­sia toteu­tua, pau­haa Jor­ma Tam­pio.

– Käy­te­tyil­lä mil­joo­nil­la oli­si kehi­tet­ty nykyis­tä sys­tee­miä ja pal­jon, lisää toi­nen.

– Rahat ovat men­neet mopen…sinne. Niin kuin yksi­tyi­set sek­to­rin haa­li­mat voi­tot­kin.

– Lisää resurs­se­ja ole­mas­sa ole­viin pal­ve­lui­hin, ei se tämän suu­rem­pi ongel­ma ole, esit­tä­vät mie­het.

Kum­pi­kaan äänes­tä­jis­tä ei ole juu­ri­kaan seu­ran­nut vaa­li­kes­kus­te­lu­ja, kos­ka hei­tä ottaa pat­tiin lupaus­ten unoh­ta­mi­nen heti vaa­lien jäl­keen. Myös­kään tule­van hal­li­tuk­sen kokoon­pa­nos­ta ei mies­ten mie­les­tä kan­nat­tai­si etu­kä­teen vouh­ka­ta, sil­lä sehän riip­puu sii­tä, miten vaa­lit mene­vät.

Yksi puhu­tuis­ta aiheis­ta on myös ilmas­ton­muu­tos ja sen tor­ju­mi­nen.

– Tär­keä asia, mut­ta on men­nyt vähän yli. Suo­mi tup­paa ole­maan mal­liop­pi­las, mitään kan­sa­lais­ten kan­nal­ta “hir­musään­tö­jä” ei pitäi­si luo­da, vaik­ka tie­ten­kin pääs­tö­jä pitää pyr­kiä vähen­tä­mään, tuu­mi­vat mie­het.

Ter­veys­asiat pääl­lim­mäi­si­nä

Arja ja Urho Mus­ta muis­te­le­vat käy­neen­sä äänes­tä­mäs­sä aina. Nyt he läh­ti­vät liik­keel­le heti ensim­mäi­se­nä ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä­nä.

Puo­lue ja ehdo­kas on ollut heil­lä tie­dos­sa jo hyvis­sä ajoin.

– Kyl­lä ne ter­veys­asiat ovat pääl­lim­mäi­si­nä mie­les­sä, mitä uuden edus­kun­nan pitää hoi­taa. Myös van­hus­ten­hoi­to huo­les­tut­taa todel­la, van­huk­set ovat itse puo­lus­tus­ky­vyt­tö­miä, joi­ta voi­daan koh­del­la härs­kis­ti.

– Ter­veys­kes­kuk­ses­ta olem­me kyl­lä saa­neet pal­ve­lui­ta mitä olem­me tar­vin­neet, lisää Arja Mus­ta.

Paris­kun­nan luo tulee kau­pas­ta tut­ta­va, jon­ka kans­sa poris­taan vaa­li­asioi­ta.

– Se sote­han oli ihan pas­ka hom­ma ja meni jap­pa­suun, tote­aa tut­ta­va.

Yri­tet­tiin teh­dä lii­an isoa ja pal­jon yhdel­lä ker­taa. Jota­kin oli­si saa­tu aikaan, jos entis­tä sys­tee­miä oli­si kor­jat­tu, tuu­mi kol­mik­ko.

Mus­tan paris­kun­nan mie­les­tä nuo­ri­so­työt­tö­myy­teen pitäi­si myös paneu­tua. Ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta on myös hyvä, mut­ta koh­tuus riit­tää. Jokai­nen var­mas­ti pyr­kii edis­tä­mään asi­aa omien kyky­jen­sä mukaan.

Ennak­ko­ää­nes­tys­jo­no ete­nee. Osa hän­nil­lä ole­vis­ta päät­tää käy­dä ensik­si muil­la asioil­la kau­pas­sa tai aptee­kis­sa. Ennak­ko­ää­nes­tys kes­tää ensi vii­kon tiis­tai­hin asti. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 14.4.

Vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa vuon­na 2015 val­ta­kun­nal­li­nen äänes­tys­pro­sent­ti oli 66,9.

 

Edus­kun­ta­vaa­lit 2019

• Ennak­ko­ää­nes­tys 3.–9.4.

• Ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kat Ran­ta­poh­jan alu­eel­la:

• S-Mar­ket Hau­ki­pu­das

• Kel­lon S-Mar­ket

• Kii­min­gin Yhteis­pal­ve­lu, ent. kun­nan­vi­ras­to

• Jää­lin K-Super­mar­ket

• Yli­kii­min­gin S-mar­ket

• Yli-Iin Sale

• Iin kir­jas­to-moni­toi­mi­ta­lo Nät­te­po­ri

• Kui­va­nie­mi-talo

• Ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ko­jen aukio­loa­jat löy­ty­vät pos­tis­sa tul­lees­ta äänes­tys­kir­jees­tä.

• Ennak­koon voi äänes­tää mis­sä tahan­sa ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa. Ota mukaan ennak­ko­ää­nes­tyk­sen lähe­te­kir­je sekä kuval­li­nen hen­ki­lö­kort­ti, pas­si, ajo­kort­ti tai muu vas­taa­va todis­tus hen­ki­löl­li­syy­des­tä.

• Edus­kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 14.4. Sil­loin äänes­te­tään omas­sa äänes­tys­pai­kas­sa.

• Tie­toa: vaalit.fi