City­tal­li raken­taa Revon­tiel­le – 30 tal­li­ti­laa val­mii­na joulukuussa

Citytalli-yhtiön rakennuttama talli nousee Haukiputaalla Revontien varteen. Rakennustöiden on määrä valmistua joulukuussa 2018.

Oulu­lais­yh­tiö City­tal­li raken­nut­taa Hau­ki­pu­taan Revon­tiel­le 1 400 neliön laa­jui­sen hal­lin, johon val­mis­tuu 30 ostet­ta­vaa tai vuo­krat­ta­vaa tal­li­ti­laa. Suun­ni­tel­mien mukaan tal­lien on mää­rä val­mis­tua joulukuussa.

– Tilat ovat yhdis­tet­tä­vis­sä ja niis­tä pys­tyy teke­mään isom­pia­kin koko­nai­suuk­sia, City­tal­li-yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Teu­vo Paka­nen kuvai­lee Hau­ki­pu­taal­le raken­tu­vaa tallikokonaisuutta.

Tilat sovel­tu­vat Paka­sen mukaan moniin eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin: tal­le­ja voi hyö­dyn­tää varas­toi­na, työ­ti­loi­na tai kausi­säi­ly­tys­paik­ka­na. City­tal­lin vuo­kra­lai­si­na on pää­osin yksi­tyis­hen­ki­löi­tä, mut­ta jon­kin ver­ran myös yrityksiä.

Yhtiö päät­ti laa­jen­taa toi­min­taan­sa Hau­ki­pu­taal­le löy­det­ty­ään itsel­leen Revon­tiel­tä sopi­van ton­tin kes­kei­sel­tä pai­kal­ta. Paka­nen uskoo, että tal­li­ti­loil­le on käyt­töä pai­kois­sa, jois­sa on vähän­kään enem­män asutusta.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta tors­tai­na 26. heinäkuuta