Ei kes­kus­te­lua kummempaa

YLE osui herk­kään paik­kaan teet­tä­män­sä mie­li­pi­de­tut­ki­muk­sen tulok­sel­la. Sii­nä ehdo­ton enem­mis­tö vas­taa­jis­ta tuki aja­tus­ta, että yhteis­kun­nan on syy­tä tukea koko maan asut­tu­na pitämistä.

Tut­ki­muk­sen uuti­soin­ti osui sopi­vas­ti hil­jai­sim­paan uuti­sai­kaan, ja tulos­ta onkin pui­tu laa­jas­ti medias­sa. Kom­men­teis­sa on epäil­ty muun muas­sa tut­ki­muk­sen kysy­myk­se­na­set­te­lua, kun vas­taa­jil­le ei oltu tar­ken­net­tu, kuin­ka pal­jon hei­dän myön­tei­sen vas­tauk­sen­sa toteut­ta­mi­nen maksaisi.

Kau­pun­ki-maa­seu­tu ‑kes­kus­te­lua käy­dään Suo­mes­sa sään­nöl­li­sin välia­join. Eten­kin hel­sin­ki­läi­set ja uusi­maa­lai­set muis­tut­ta­vat, kuin­ka pal­jon heil­tä ohja­taan vero­va­ro­ja muu­al­le Suo­meen. Kehä­kol­mo­sen ulko­puo­lel­la asu­vat puo­les­taan pai­not­ta­vat, kuin­ka pal­jon siel­tä pää­tyy varo­ja pää­kau­pun­ki­seu­dul­le vaik­ka­pa val­tion viras­to­jen sijoit­tu­mi­sen vuok­si tai sik­si, että maa­kun­nis­ta voit­ton­sa hake­vat yri­tyk­set ovat valin­neet koti­pai­kak­seen Hel­sin­gin. Vii­me aikoi­na on muis­tu­tel­tu myös sii­tä, kuin­ka pal­jon kaik­ki suo­ma­lai­set mak­sa­vat­kaan tukia hel­sin­ki­läi­sil­le vuo­kra­nan­ta­jil­le, kun maa­kun­nis­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­le muut­ta­vil­la ei ole­kaan varaa alu­een yli­suu­riin vuokriin.

Kau­pun­gis­tu­mi­sen puo­les­ta­pu­hu­jat sää­lit­te­le­vät tyh­jen­ty­vää maa­seu­tua, mut­ta totea­vat samaan hen­gen­ve­toon, että kysees­sä on vää­jää­mä­tön kehi­tys tai että kau­pun­git kas­va­vat halusim­me tai emme. Asia ei kui­ten­kaan ole aivan noin. Jär­jes­täy­ty­neel­lä yhteis­kun­nal­la on aina kei­non­sa ohjauk­seen, jos niin todel­la halut­tai­siin. Myös pan­keil­la ja koko raken­nus­teol­li­suu­del­la on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus ihmis­ten liik­kei­siin. Kan­nat­taa miet­tiä kenen etu on, että Suo­mi raken­ne­taan moneen ker­taan uudelleen.

Muut­to­liik­keet saa­vat aikaan talou­del­lis­ta piris­ty­mis­tä, ja kuka­pa haluai­si hidas­taa Suo­men talou­den kas­vua kym­me­nen vuo­den kituut­ta­mi­sen jäl­keen. Sik­si­kään näkö­pii­ris­sä ei lie­ne kes­kus­te­lua kum­mem­paa maa­seu­dun tyh­je­ne­mi­sen pysäyt­tä­mi­sek­si, vaik­ka toi­sin­kin voi­si olla.

Pek­ka Keväjärvi