Auto­kaup­pa hiljeni

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan kesä­kuus­sa 2024 rekis­te­röi­tiin uusia hen­ki­lö­au­to­ja 6 764, mikä oli 26 % vähem­män kuin vuot­ta aiem­min. Kai­ken kaik­ki­aan kesä­kuus­sa rekis­te­röi­tiin 12 016 uut­ta ajo­neu­voa. Ensi­re­kis­te­röin­nit vähe­ni­vät 23 % edel­lis­vuo­den vas­taa­vaan kuu­kau­teen verrattuna.

Kesä­kuus­sa 2024 rekis­te­röi­dyis­tä uusis­ta hen­ki­lö­au­tois­ta 28 % oli täys­säh­kö­au­to­ja ja 16 % ladat­ta­via hybri­de­jä. Nii­tä rekis­te­röi­tiin yhteen­sä 2 968, eli 38 % vähem­män vii­me vuo­den kesä­kuu­hun ver­rat­tu­na. Täys­säh­köi­sis­tä hen­ki­lö­au­tois­ta 57 % rekis­te­röi­tiin Uuden­maan maakuntaan.

Ben­sii­ni­käyt­töis­ten hen­ki­lö­au­to­jen ensi­re­kis­te­röin­nit las­ki­vat kesä­kuus­sa 12 % edel­lis­vuo­des­ta. Vas­taa­vas­ti die­sel­käyt­töis­ten hen­ki­lö­au­to­jen rekis­te­röin­neis­sä las­kua oli 15 %. Hen­ki­lö­au­tois­ta 3 800 rekis­te­röi­tiin yri­tys­ten ja yhtei­sö­jen käyt­töön, mikä oli 56 % kai­kis­ta hen­ki­lö­au­to­jen ensi­re­kis­te­röin­neis­tä kesäkuussa.