60+ senio­rit liik­keel­le

Hau­ki­pu­taan Vei­kot jär­jes­tää tou­ko­kuun ajan maa­nan­tai­sin 60+ senio­rei­den akti­voin­ti­kurs­sin. Läh­tö­koh­ta­na on moti­voi­via ja etsiä ryh­mäs­sä jokai­sel­le sopi­via ja innos­ta­via har­joit­tei­ta, joil­la saa­daan mie­li ja keho kesä­kun­toon.

Ohjaa­ja­na kurs­sil­la toi­mii Enni Kan­gas, joka on ylei­sur­hei­lu­val­men­ta­ja ja -aktii­vi, lii­kun­na­noh­jaa­ja ja per­so­nal trai­ner. Kurs­si sisäl­tää kehon koko­nais­val­tais­ta akti­voin­tia kehon­pai­nol­la ja pie­niä lisä­pai­no­ja apu­na käyt­täen, kehon­huol­toa ja liik­ku­vuus­har­joit­te­lua. Tavoit­tee­na on löy­tää jokai­sel­le sopi­va tapa kehit­tää omaa kun­toa ryh­mäs­sä tai yksi­löl­li­ses­ti mah­dol­li­set rajoit­teet huo­mioi­den.

Kurs­si­paik­ka­na on Hau­ki­pu­taan Teol­li­suus­tie 1:ssä sijait­se­va judo­sa­li, joka sijait­see San­mi­nan vie­res­sä. Lisä­tie­to­ja löy­tyy www.haukiputaanveikot.fi-sivulta.

Kurs­sia­jat ovat maa­nan­tai­sin kel­lo 8–9.30 ja toi­nen kurs­si kel­lo 10–11.30.

Kesä­toi­min­taa urhei­lu­ken­täl­lä

Kesä­kuun 3. päi­väs­tä läh­tien Hau­ki­pu­taan urhei­lu­ken­täl­lä alkaa ohjat­tu lii­kun­ta­toi­min­ta, jon­ka vetä­jä­nä ja ohjaa­ja­na toi­mii Enni Kan­gas. Mukaan voi tul­la joka arki­päi­vä kel­lo 12–18.

– Voi­daan pela­ta tai neu­vo­ja saa ylei­sur­hei­lus­ta tai mis­tä lii­kun­ta­muo­dos­ta tahan­sa, sanoo Enni Kan­gas.

Ohjat­tu toi­min­ta jat­kuu elo­kuun alkuun saak­ka. Mukaan voi­vat tul­la lap­set ja kesä­lo­mal­la ole­vat kou­lu­lai­set, mut­ta osal­lis­tua voi­vat ihan kai­ken ikäi­set.

Toi­min­ta on Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen jär­jes­tä­mä ja Enni Kan­gas toi­mii seu­ran palk­kaa­ma­na.