1200 kilo­met­riä myö­hem­min

Suu­ri urak­ka saa­pui kir­jai­mel­li­ses­ti tien­sä pää­hän, kun Team Ryn­ke­by — God Mor­gon jouk­ku­eet ja nii­den tuhan­net pyö­räi­li­jät huol­to­jouk­koi­neen saa­pui­vat Parii­siin. Jouk­ku­eet Suo­mes­ta, Ruot­sis­ta, Tans­kas­ta, Nor­jas­ta, Sak­sas­ta, islan­nis­ta ja Fär­saa­ril­ta kokoon­tui­vat kaik­ki samaan puis­toon vie­lä ennen vii­meis­tä etap­pia Parii­sin kes­kus­tan läpi hotel­lil­le.

Tun­nel­ma pai­kan pääl­lä oli onnel­li­nen. Pyö­räi­li­jöi­tä vas­taan saa­pu­neet tuki­jou­kot oli­vat saa­pu­neet onnit­te­le­maan pit­kän mat­kan kul­ke­nei­ta lähei­si­ään. Jouk­kueis­ta otet­tiin ryh­mä­ku­via, kuo­hu­juo­mat kor­kat­tiin, tar­jot­tiin pien­tä väli­pa­laa ja lopul­ta täy­tet­tiin vesi­pul­lot vie­lä kes­kus­tan läpia­joa var­ten.

Oulun jouk­ku­ees­sa nyt tois­ta vuot­ta aja­nut kivi­nie­me­läi­nen Päi­vi Koso­nen ker­toi käy­neen­sä jouk­ku­een info­ti­lai­suu­des­sa asiak­kaan vin­kis­tä. Fysio­te­ra­peut­ti­na toi­mi­va Koso­nen oli lait­ta­nut hake­muk­sen mene­mään heti sama­na ilta­na. Koso­nen ker­too saa­neen­sa jouk­ku­ees­ta niin uuden har­ras­tuk­sen, kuin uusia ystä­viä­kin.

Päi­vi Koso­sen mukaan Eif­fel-tor­nil­le aja­mi­nen jouk­ku­een kans­sa oli hie­no koke­mus.

Pit­käl­le mat­kal­le mah­tuu myös haas­teel­li­sem­pia het­kiä ja osuuk­sia. Koso­nen sanoo:

– Pain haas­te oli ensim­mäi­sen päi­vän hel­le, mihin Oulus­sa ei oltu totut­tu.

Myös Parii­sin kes­kus­tan hek­ti­nen lii­ken­ne vaa­ti eri­tyis­tark­kuut­ta, mut­ta Koso­sen mukaan poru­kan pääs­tes­sä ryt­miin oli Eif­fel-tor­nil­le aja­mi­nen hie­no koke­mus.

– Autoi­li­jat kui­ten­kin kun­nioit­ta­vat pyö­räi­li­jöi­tä Parii­sis­sa, hän tote­aa.

Tämän vuo­den jouk­kue aloit­ti har­joit­te­le­maan pyö­räi­ly­urak­kaa var­ten vii­me syk­sy­nä. Läpi tal­ven jouk­kue on ahke­ras­ti har­joi­tel­lut ja samal­la kerän­nyt varo­ja vaka­vas­ti sai­rai­den las­ten hyväk­si. Koso­nen ker­too­kin paras­ta mat­kas­sa olleen koko poru­kan yhtei­nen tavoi­te, mihin 10 kuu­kaut­ta on yhdes­sä tree­nat­tu.

– Oli hie­noa, että toi­sia kan­nus­taen kaik­ki sel­vi­si­vät ura­kas­ta! hän kiit­te­lee.

Koso­nen kan­nus­taa mukaan har­kit­se­via hake­maan mukaan jouk­ku­ee­seen.

-Ilman muu­ta kan­nat­taa läh­teä. Saa pal­jon ystä­viä ja pää­see kiin­ni hie­noon har­ras­tuk­seen. Nämä yhdis­tet­ty­nä hyvän teke­mi­seen.

Syk­syl­lä jär­jes­tet­tä­vän gaa­lan yhtey­des­sä jouk­ku­eet saa­vat tie­tää hyvän­te­ke­väi­syy­teen kerät­ty­jen varo­jen mää­rän. Varat jae­taan Suo­mes­sa las­ten syö­pä­sai­rauk­sien tut­ki­muk­seen ja hoi­don kehi­tyk­seen Aamu Sää­tiön kaut­ta, sekä syö­pää sai­ras­ta­vien las­ten nuor­ten ja hei­dän per­hei­den hyväk­si Syl­va ry:n kaut­ta.

– Yhdes­sä teke­mi­sen voi­ma, Koso­nen kiteyt­tää.