Veneen­ra­ken­nus­tai­to kul­kee suvus­sa – “Tämä on lop­pu­jen lopuk­si puh­das­ta käsi­työ­tä”

Mar­tin­nie­mes­sä sijait­se­van JOM Vene Oy:n tiluk­sil­ta löy­tyy monen­lais­ta paat­tia: Remon­tis­sa on niin kym­men­met­ri­siä kalas­tus­käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja aluk­sia kuin pie­nem­piä huvi­ve­nei­tä. Onpa tekeil­lä myös yksi kul­ku­pe­li omaan käyt­töön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sor­to­lan tilal­la men­nään eläin­ten ehdoil­la

Sor­to­lan tilan joka­ke­säi­nen Päi­vä Maal­la -tapah­tu­ma kerää vuo­si vuo­del­ta enem­män kävi­jöi­tä. Sor­to­lan jää­te­lön yrit­tä­jä San­na Kok­ko­nie­mi ker­too, että vii­me kesä­nä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Luvat­ta sutais­tut graf­fi­tit har­mit­ta­vat — teki­jän kiin­ni­saan­ti tuu­ri­pe­liä

Graf­fi­tit, eli sei­niin tai mui­hin jul­ki­siin raken­nel­miin maa­la­tut teks­tit ja kuvat aiheut­ta­vat har­mi­tus­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Graf­fi­ti­ha­vain­non teki muun muas­sa Come On Fit -kun­to­sa­lia Kii­min­gis­sä pyö­rit­tä­vä Jas­ka Ilves­luo­to, joka huo­ma­si muu­ta­ma viik­ko sit­ten kun­to­sa­lin­sa sei­nään ilmaan­tu­neen vaa­lean­har­mai­ta kou­ke­roi­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Elä­män eri­ko­kois­ten mur­hei­den äärel­lä

Koh­taam­me elä­mäs­säm­me pal­jon eri­lai­sia ja -kokoi­sia mur­hei­ta. Osit­tain niin on ollut aina, osit­tain kyse on mei­dän maa­il­mam­me nyky­ti­las­ta. Eten­kin nuo­ril­la tyy­li­suun­tauk­sien vaih­te­lu aiheut­taa ulko­nä­kö­pai­nei­ta sii­tä, mitä pitäi­si olla pääl­lä tai mil­tä tuli­si näyt­tää. Moni aikui­nen voi hel­pos­ti sokais­tua esi­mer­kik­si ystä­vien Face­book-pos­tauk­sis­ta ja miet­tiä mik­si oma elä­mä ei ole niin täy­del­li­nen kuin toi­sen elä­mä. Media tuo tie­toom­me mil­loin mitä­kin huo­lia, oli kyse sodas­ta tai ilmas­ton­muu­tok­ses­ta. Emme voi ummis­taa sil­miäm­me maa­il­man vää­ryyk­sil­tä, niin kuin olem­me voi­neet, kun uuti­soin­ti ei ollut niin tark­kaa tai reaa­liai­kais­ta. Meil­le kui­ten­kin tar­jo­taan loh­du­tuk­sen sano­ja raa­ma­tus­sa, Kir­jees­sä Filip­pi­lai­sil­le:


Uiton mon­ta tari­naa – Elä­män­työ Mar­tin­nie­men sahal­la

Puu­ta­va­raa uitet­tiin hinaa­jil­la Mar­tin­nie­meen ja Halo­sen­nie­meen eri joki­suil­ta. Hinauk­set teh­tiin avo­laut­toi­na Kii­min­ki-, Simo-, Olha­va- ja Pyhä­joel­ta. Iijoel­la siir­ryt­tiin nip­pu-uit­toon vuon­na 1946. Kemi- ja Oulu­joel­ta uitot teh­tiin nip­pu-uit­to­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jen­ni Räi­nä jat­kaa aikam­me kuvaa­mis­ta

Kui­va­nie­me­läis­syn­tyi­nen toi­mit­ta­ja Jen­ni Räi­nä on löy­tä­nyt sijan ja elä­män­työn ajan­koh­tais­ten ja tätä päi­vää tal­let­ta­vien tie­to­kir­jo­jen teki­jä­nä. Tänä vuon­na hän on muka­na nel­jän poh­jois­suo­ma­lai­sen toi­mit­ta­jan teke­mäs­sä kir­jas­sa Met­sä mei­dän jäl­keem­me.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Lii­kun­ta­kes­kus Move uusiin tiloi­hin

Lii­kun­ta­kes­kus Move muut­taa enti­siin Fasa­din toi­mis­to­ti­loi­hin Iin Kar­pa­lo­tiel­le.– Uudet tilat ovat olleet suun­ni­tel­mis­sa jo pidem­pään. Tree­naa­jia on niin pal­jon, että nykyi­set tilat Lai­ta­ku­jal­la ovat käy­neet pie­nik­si, sanoo Moven yrit­tä­jä Pasi Outi­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus