Mer­ta, jää­tä, kalas­ta­jia – Ant­ti J. Lei­no­nen kuvaa Perä­me­ren kalas­tus­ta

Antti J. Leinosen valokuvia Perämereltä on esillä KulttuuriKauppilassa elokuun loppuun saakka. 

Iiläi­sen Ant­ti J. Lei­no­sen Perä­me­ren kalas­ta­jis­ta otta­mis­ta kuvis­ta on koot­tu Kult­tuu­ri­Kaup­pi­laan valo­ku­va­näyt­te­ly Last Man Fis­hing – Perä­me­ren kalas­ta­jat.

Lei­no­nen kuva­si ja haas­tat­te­li kalas­ta­jia ensim­mäi­sen ker­ran vii­si vuot­ta sit­ten tilaus­työ­nä kala­ta­lous­hank­keel­le. Sen jäl­keen sii­tä keh­key­tyi kuvaa­jan oma pro­jek­ti, jon­ka juu­ret löy­ty­vät jo lap­suu­des­ta.

– Olen koke­nut ensim­mäi­set voi­mak­kaat luon­to­ko­ke­muk­se­ni Perä­me­rel­lä, kun olin isä­ni muka­na kalas­sa alle kou­lui­käi­se­nä. Tämä on var­mas­ti aihee­seen kiin­ty­mi­se­ni taus­tal­la, ker­too Oulus­sa syn­ty­nyt kuvaa­ja.

Lei­no­sen oma kalas­tusin­nos­tus herä­si, kun per­he muut­ti vuon­na 2004 Iihin.

– Kun lap­set oli­vat pie­niä, aloin miet­tiä, mitä itse söin lap­se­na. Tote­sin, että kalaa syö­tiin. Aloin kysel­lä asioi­ta pai­kal­li­sil­ta kalas­ta­jil­ta ja koh­ta­han se piti hom­ma­ta vene ja aloit­taa kalas­tus omiin tar­pei­siin.

Pro­jek­tin aika­na Lei­no­nen huo­ma­si, että suu­rin osa jäl­jel­lä ole­vis­ta ammat­ti­ka­las­ta­jis­ta on iäk­käi­tä mie­hiä.

– Asias­ta alkoi avar­tua isom­pi kuva. Huo­ma­sin, että maal­ta­pa­ko ja glo­ba­li­saa­tio monen muun syyn ohes­sa ovat vai­kut­ta­neet kalas­tuk­sen tilaan ja koti­mai­sen luon­non­ka­lan saa­ta­vuu­teen.

Jäl­jel­lä ole­vat har­vat ammat­ti­ka­las­ta­jat Lei­no­nen on toden­nut toi­me­liaik­si ja sit­keik­si puur­ta­jik­si.

– Heil­lä on jat­ku­vas­ti rat­kot­ta­va­naan iso­ja ja pie­niä ongel­mia. Merel­lä ole­mi­nen­han on vain yksi osa työ­tä, sen lisäk­si on jalos­tet­ta­va kalat ja pidet­tä­vä pyy­dyk­set kun­nos­sa, sii­nä on val­ta­va mää­rä työ­tä. Osa kalas­ta­jis­ta on enem­män sosi­aa­li­sia, osa vähem­män. Yhteis­tä heil­le on toi­me­liai­suus.

Kuvat vaa­ti­vat aikaa

Lei­no­sen valo­ku­va­näyt­te­lyn esit­tees­sä tode­taan, että näyt­te­ly tut­kii Perä­me­ren hii­pu­vaa kalas­ta­ja­kult­tuu­ria navi­goi­den valo­ku­va­tai­teen ja doku­men­ta­ris­min raja­pin­noil­la. Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan sei­nil­lä on mer­ta, jää­tä, lin­tu­ja, kalas­ta­jien pot­ret­te­ja ja kalas­ta­jia työs­sään. Kuvis­ta näkee, että venees­sä tai avan­non reu­nal­la ei ole vain pii­pah­det­tu, vaan siel­lä on oltu pidem­pään­kin.

–Olen pyr­ki­nyt sii­hen, että läs­nä­olo­ni ei kuvis­sa näy. Se vaa­tii aikaa. En hir­veäs­ti raken­na kuvia, vaan mie­luum­min odo­tan, että kuvat tule­vat vas­taan, Lei­no­nen ker­too.

Osa Last Man Fis­hing – Perä­me­ren kalas­ta­jat -näyt­te­lyn kuvis­ta oli aiem­min esil­lä Lofoo­teil­la Nor­jas­sa. Kuvaa­ja toi­voo, että Kult­tuu­ri­Kaup­pi­laan näyt­te­lyn jäl­keen ne pää­ty­vät muu­al­le­kin näh­tä­vil­le. Tavoit­tee­na on jul­kais­ta kalas­ta­jis­ta myös kir­ja, mut­ta sen aika­tau­lu on vie­lä lyö­mät­tä luk­koon.

Näyt­te­ly on yksi etap­pi Lei­no­sen pro­jek­tis­sa, joka jat­kuu, sil­lä vie­lä on kes­ken muun muas­sa Kes­ki-Poh­jan­maan kalas­ta­jien kuvaa­mi­nen. Kalas­tuk­sen doku­men­toin­ti on Lei­no­sen oma hen­ki­lö­koh­tai­nen kuvaus­pro­jek­ti, jota hän tekee tilaus­töi­den­sä ohel­la.

Vuo­des­ta 2002 läh­tien kuvaa­ja­na toi­mi­neen Lei­no­sen töi­tä on jul­kais­tu niin tele­vi­sios­sa kuin leh­dis­sä­kin. Vii­mek­si mai­net­ta tuli, kun hän kuva­si tal­vel­la mil­joo­nia kat­so­ja­ker­to­ja saa­neen Iin ilmas­to­työ­vi­deon BBC:lle.

– Ihmi­set kysy­vät sii­tä pal­jon, mut­ta minul­le se oli toi­mek­sian­to mui­den jou­kos­sa. BBC sat­tui tar­vit­se­maan kuvaa­jaa ja minä satuin asu­maan tääl­lä. Toki video on saa­nut pal­jon klik­kauk­sia, mut­ta ei sitä maa­il­man mit­ta­kaa­vaa voi ver­ra­ta täkä­läi­seen näky­vyy­teen.

Sama vaa­ti­mat­to­muus kuu­luu, kun Lei­no­sel­ta kysyy, mik­si hän ryh­tyi valo­ku­vaa­jak­si.

– Vie­ras­tan sanaa ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja, monil­la valo­ku­vauk­sen alueil­la en koe ole­va­ni muka­vuusa­lu­eel­la­ni. Sanoi­sin ennem­min ole­va­ni visu­aa­li­nen tari­nan­ker­to­ja.

Ant­ti J. Lei­no­sen valo­ku­vat ovat esil­lä Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa elo­kuun lop­puun saak­ka.

Ant­ti J. Lei­no­nen: Space II vuo­del­ta 2017.